Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Fugle

Fugle er dyr, der er beklædt med fjer. De lægger æg, ånder med lunger, og deres forlemmer er omdannet til vinger.

Fuglene udgør klassen Aves , der indeholder 9.856 arter, og er en særdeles succesfuld gruppe af flyvende dyr, der findes både på land, i ferskvand og på havet. Danmark er der iagttaget omkring 400 forskellige fuglearter, hvoraf omkring halvdelen er ynglefugle, mens resten er træk-, sommer- eller vintergæster. Mangfoldigheden af fuglearter i Danmark skyldes dels Danmarks store variation i landskabet dels landets placering mellem Skandinavien og det øvrige europæiske fastland, hvilket giver mange trækfugle en ”broforbindelse."

De fleste fuglearter er fredede hele året. Det gælder bl.a. alle rovfugle og småfugle samt de fleste vadefugle. Fredningen sker ikke blot for at beskytte truede arter, men også for at opretholde store bestande. Danmark har en international forpligtelse til at beskytte de store bestande af fugle, der kommer hertil på træk.

Miljøministeren afgør, hvilke arter der må jages og fastsætter jagttiderne. Der er 33 arter, der må jages et par måneder hvert år.

Der findes særlige regler for jagt på arter, som gør skade på afgrøder eller husdyr.

Fuglene her er inddelt i enten ordener eller familier.

Se også fuglene i alfabetisk rækkefølge .

Alkefugle

Familien alkefugle omfatter 22 arter, der hovedsageligt er tilknyttet den nordlige halvkugle.

Gæs

Gæs betegner en række relativ store og tunge andefugle.

Gøge

Familien af gøge omfatter ca. 136 arter forekommende i tropiske til tempererede områder overalt på Jorden. De fleste arter findes i troperne.

Hønsefugle

Hønsefuglene, der omfatter ca. 280 arter verden over, er planteædende fugle. Arterne varierer i størrelse fra spurvestore fugle på 20 g til store kalkuner på 10 kg.

Lommer og lappedykkere

Lommer og lappedykkere er to familier inden for ordenen af storkefugle, der tidligere blev placeret i hver deres egen orden.

Måger

Måger findes i hele verden og findes hovedsagligt ved kyster, hvor mange af arterne fouragerer efter opskyllede dyr i tidevandszonen.

Natravne

Natravne er udbredt i det meste af verden. Det er små til mellemstore nataktive fugle med store hoveder og øjne og spinkle næb og fødder.

Rovfugle

Rovfugle kendes bl.a. på deres brede vinger, stærke ben, skarpe gribekløer og det korte, kraftige og stærk krogspidsede næb.

Skarver

Skarver er en familie under storkefugle. Det er store vandfugle, der ofte ses siddende på f.eks. pæle med vingerne bredt ud til tørre.

Skrigefugle

Skrigefuglene er ofte meget farvestrålende fugle, der primært findes i tropiske områder. Isfuglen kan man dog finde herhjemme i Danmark.

Spurvefugle

Ordenen spurvefugle omfatter over halvdelen af samtlige fuglearter.

Spætter

Spættefamilien omfatter over 200 fuglearter, der primært lever af insekter og insektlarver, som de bla. finder i revner og under bark.