Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Hjejle

Latin: Pluvialis apricaria

Engelsk: Golden plover

Beskyttelse og regulering

Udbredelse

I 1800-tallet var hjejle en almindelig ynglefugl i Jylland. Men hedernes opdyrkning og tilgroning resulterede i færre egnede ynglesteder og bestanden var i midten af 1980erne nede på omkring 10 par. I dag er bestanden af ynglende hjejler formentlig endnu mindre. Hjejlen yngler bl.a. i Vejlerne. Hjejle er en talrig trækfugl og fra marts til april raster op mod 100.000 individer i Vadehavet, Nord- og Vestjylland. Fra juli-november raster endnu flere hjejler i Danmark, spredt på flere lokaliteter.

Levevis

I Danmark yngler hjejle i tørre og åbne hedeområder,  hvor der er et minimum af vedplanter, hvor lyngvegetationen er sparsom, og hvor vegetationen er forholdsvis lav. Fødesøgningsområderne er især enge og græsmarker.

Hjejle lever af smådyr som orme og insekter som fuglene især finder i enge, græsmarker og på vadeflader.

For at et område er egnet som yngle- og rastested for hjejle, skal det være uforstyrret.

Hvad kan hjælpe hjejle?

Af hensyn til hjejlens ynglesucces kan man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes indenfor en afstand af ca. 300 meter fra yngleområdet i marts og frem til midten af juli.

Afgræsning, hugst og afbrænding af hederne vil sikre, at de ikke gror til i græsser, buske og træer.

Links