Naturstyrelsen Trekantsområdet udbyder forpagtning af græs- og engarealer i Skablund Skov.

08-03-2017

Naturstyrelsen udbyder forpagtning af græs- og engarealer i Skablund Skov, Skablund By, Hundslund, for en 5-årig periode. Frist for bud mandag d. 27. marts 2017 kl. 12.00.

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Trekantsområdet
Gjøddinggård
Førstballevej 2 7183 Randbøl
Tlf.: 72 54 35 85

Kontaktperson: Simon Bo Sørensen, , direkte tlf.: 93 59 69 72.

1. Beskrivelse af forpagtningen:

Arealet er beliggende ved Randskovhus nær Rand Skov.

Navn på areal Markbloknr. (matrikelnr.) Ha Tidsperiode
Græs- og engarealer i Skablund Skov. Del af matrikel 7a, Skablund By, Hundslund.
Markbloknummer: 565193-54.
Ca. 2,3 1. april 2017 til den 31. december 2021.
Græs- og engarealer i Skablund Skov. Del af matrikel 7a, Skablund By, Hundslund.
Markbloknummer: 565193-57.
Ca. 1 1. april 2017 til den 31. december 2021.
Græs- og engarealer i Skablund Skov. Del af matrikel 7a, Skablund By, Hundslund.
Markbloknummer: 565193-71.
Ca. 1,2 1. april 2017 til den 31. december 2021.

Driftsformen skal være græsning med enten kvæg eller heste, eller slæt.

Arealet skal drives økologisk og følge betingelserne for pleje af græs- og naturarealer.

  • Den forlangte driftsform er afgræsning eller slæt.
  • Der findes ikke hegn på arealet.
  • Arealerne må hverken gødskes eller sprøjtes.
  • Publikum har fri adgang til arealerne, og særligt opsøgende dyr eller særligt nervøse dyr (uvane dyr) må ikke udsættes på arealerne.
  • Kontrakten løber i 5 år fra den 1. april 2017 til den 31. december 2021. Kontrakten kan forlænges én gang for yderligere 5 år.

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 3.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl eller pr. mail til

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af græs- og engarealer i Skablund Skov” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse:  eller med brevpost til Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl senest d. 27. marts 2017 kl. 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.


5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.


7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8. Tidsplan

8. marts 2017 Offentliggørelse af udbudsmateriale
27. marts 2017 kl. 12.00 Frist for modtagelse af tilbud
27. marts 2017 Forventet ordretildeling.
27. marts 2017 Forventet kontraktindgåelse.
1. april 2017 Kontrakten træder i kraft

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

10. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale
Bilag 2: Kontraktudkast
Bilag 3: Tilbudsblanket
Bilag 4: Tro – og love erklæring