Naturstyrelsen Trekantsområdet udlejer fiskeri i Vejle Å

07-03-2017

Leje og administration af fiskeri ved Vejle Å sendes nu i udbud.

Beskrivelse af lejemålet:

Ved matrikel 13i og 1f – i alt 222 meter - forbeholdes der ret til frit fiskeri for alle som er i besiddelse af et gyldigt statsfisketegn, eller som i henhold til gældende aldersgrænser er fritaget for kravet om statens fisketegn.

Strækningerne ved matrikel 12b, 5i, 5o og 4b ligger i Natura 2000-område nr. 238, Egtved Ådal.

Der er ikke adgang til faciliteter ud over de faciliteter, der står til rådighed for offentligheden.

Der er pligt til salg af dagkort samt til at foretage fiskepleje, herunder udsætninger i forbindelse med gældende udsætningsplan og efter aftale med relevante myndigheder. Desuden er der pligt til at foretage vandløbspleje efter nærmere aftale med Naturstyrelsen Trekantsområdet.

Kort over arealerne kan ses i bilag 1.

Lejeperiode

Arealet udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2017 til 1. november 2021, begge dage inklusiv. Lejemålet kan forlænges med en yderligere 5-årig periode jf. kontraktens § 3.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på leje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 2. Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl i hænde senest mandag den 27. marts 2017 kl. 12.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbudsblanket modtages på e-mail til , eller i en lukket kuvert og mærkes ”Fiskeri i Vejle Å, att. Kim Klitsgaard. Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Åbning af tilbud kan ikke overværes.

Vurdering af tilbud og tildelingskriterier med tilhørende vægtning

Tilbuddene vil blive vurderet på baggrund af følgende fire kriterier:

 1. Samlet pris - Vægtning: 60 %
 2. Lokalkendskab som understøtter kontraktens krav om tilsyn og oplysningsforpligtelse til Naturstyrelsen, jf. kontraktens §8 - Vægtning: 10%
 3. Viden om og erfaring med fiskepleje, jf. kontraktens §8 samt s. 28 i bilag 3 (bemærkninger til Lov nr. 388 af 2. maj 2012 om ændring af fiskerilov) - Vægtning:10%
  • Kursusbeviser vedlægges som dokumentation
  • Der kan også vedlægges korte eksempler på tidligere gennemførte fiskeplejeprojekter
 4. Viden om og erfaring med vandløbsvedligeholdelse, jf. kontraktens §8 - Vægtning:20%
  • Kursusbeviser vedlægges som dokumentation
  • Der kan også vedlægges korte eksempler på tidligere gennemførte vandløbsplejeprojekter

Når tilbuddene er modtaget, vil der blive foretaget en konkret vurdering af de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver, der skal have tildelt kontrakten.

Tilbudsgiver er ved afgivelse af tilbud forpligtet af den pris, der er angivet på tilbudsblanketten. Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 1 måned fra tilbudsfristens udløb. Accepterer Naturstyrelsen inden for 1 måned tilbudsgivers tilbud, er tilbudsgiver således forpligtet til at indgå aftale med Naturstyrelsen om den pågældende leje. Tilbudsgiver kan herefter kun udtræde af kontrakten ved anvendelse af lejekontraktens bestemmelser om opsigelse.

Naturstyrelsen har ret til at afvise lejer, medinteressenter eller medlemmer, hvis de er dømt eller har vedtaget bøde for grovere og/eller gentagne overtrædelser af fiskerilovgivningen eller på anden måde tidligere har misligholdt en lejekontrakt med Naturstyrelsen.

Annullation af udbud

Naturstyrelsen har ret til at annullere nærværende udbud af fiskerileje, hvis Naturstyrelsen vurderer, at tilbuddene ligger under markedsprisen på tilsvarende lejemål, der for nylig har været udbudt på naturforvaltningsenheden eller andre naturforvaltningsenheder, eller hvis Naturstyrelsen har en anden saglig begrundelse for annullation.

Lejekontrakt

Der indgås aftale om lejemålet på baggrund af den lejekontrakt, der er vedlagt i bilag 4.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Naturstyrelsen Trekantsområdet, Kim Klitsgaard, . Alle spørgsmål bedes stillet skriftligt.

Bilag

Bilag 1: Kortmateriale
Bilag 2: Tilbudsblanket
Bilag 3: Forslag til lov om ændring af fiskeriloven
Bilag 4: Kontraktudkast