Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder forpagtning af ca. 6 ha græsareal ved Toruphus i Gribskov

13-02-2018

Udbud af forpagtningsarealer i Gribskov med tilbudsfrist den 7. marts 2018 kl. 12.00
Forpagtningen udbydes af:
Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted
Kontaktperson Niels Worm tlf. 23215314

1. Beskrivelse af forpagtningen

  • Arealet omfatter ca. 6 ha. Se oversigtskort bilag 1
  • Arealet henligger som naturareal med vedvarende græs, og skal i forpagtningsperioden drives med afgræsning med heste eller kreaturer.
  • Der må ikke sprøjtes/anvendes pesticider eller tilføres gødning på arealet.
  • Arealet har en High Nature Value (HNV-værdi) mellem 4 og 8.
  • Der forefindes vand/vandkop på arealet. Forpagter betaler vandforbrug efter gældende takster.
  • Opmærksomheden henledes på, at Naturstyrelsens arealforvaltning tager udgangspunkt i at arealerne plejes med stor hensyntagen til de landskabelige, natur- og miljømæssige forhold.

Der er ikke krav om en økologisk forpagter

Kontrakten løber i 5 år, med det forbehold at både forpagter og bortforpagter kan ophæve hele eller dele af forpagtningsaftalen med et varsel på 6 måneder til førstkommende 1. januar.

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående areal på de vilkår, der er beskrevet i kontrakten bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten bilag 3.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, eller til .

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning græsareal ved Toruphus” og med teksten ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget hos Naturstyrelsen Nordsjælland på ovennævnte mail- eller postadresse: Onsdag den 7. marts 2018, kl. 12.00.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb.

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 4, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger som udgangspunkt at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontrakt jf. bilag 2.

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor.

8. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

 

9. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

Oversigtskort

Detailkort

Markblokkort

Markblok og tilsagn

Kort HNV

Bilag 2: Kontrakt

Bilag 3: Tilbudsblanket

Bilag 4: Tro- og loveerklæring