Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen – Kronjyllands arealer

Naturstyrelsen driver statens arealer efter bæredygtige principper. Hvilket betyder, at der ikke sker en forringelse af jorden ved dyrkningen. Foruden at Styrelsen har vedtaget en række politiker for driften af arealerne, så er arealerne samtidig underlagt naturbeskyttelsesloven, skovloven osv.

Driftsplanen beskriver driften af enhedens arealer.  Tidligere blev driftsplanen revideret hvert 15. år, i dag er planen mere dynamisk og revideres løbende. Naturstyrelsen – Kronjylland er netop ved at revidere den gamle driftsplan. Den nye driftsplan forventes fremlagt til offentlig høring i efteråret 2008.

Skovarealerne er certificeret i 2006 og bliver drevet efter naturnære principper.
Overordnet betyder certificeringen af skovarealerne bl.a.;
- at der er naturskovsarealer uden drift,
- at skovdriften på de øvrige arealer tager udstrakt hensyn til naturværdierne,
- at driften i høj grad er baseret på hjemmehørende træarter, samt
- at befolkningen inddrages i driften.

Skruptudse - Foto Jan Højland Skovningsmaskine rydder op efter stormen i 2005 Tjærenellike og høgeskæg blomstrer i solen

Naturarealerne bliver drevet med henblik på at sikre områdets naturværdier. Lysåbne arealer bliver plejet ved afgræsning eller ved slåning. Langt de fleste arealer bortforpagtes til private, der ved aftaler forpligtes til at sikre en optimal græsning og pleje af arealerne.

Landbrugsarealerne er underlagt de økologiske regler, der bl.a. sikrer;
- at arealerne bliver ikke sprøjtet med kemiske midler,
- der bliver ikke anvendt kunstgødning på arealerne,
- at dyrene, der er anvendt ved naturplejen, er hovedsageligt fra økologiske landbrug, og
- at økologikontrol foregår løbende på alle distriktets landbrugsarealer

Brugerrådet for Naturstyrelsen – Kronjylland er rådgivende i spørgsmål vedr. den daglige drift og benyttelse af enhedens arealer. Naturstyrelsen – Kronjylland har inddraget både de organiserede og ikke-organiserede brugere af enhedens arealer gennem brugerrådet. Der er møde i brugerrådet hvert halve år. Møderne foregår både på arealerne og på lokalkontoret.

Vil du vide mere kan du læse på følgende sider:
- Driftsplanen (siden er under opbygning)
- Retningslinier for drift af skovene
- Certificering af skovene
- Naturgenopretningsprojekter
- Landbrug
- Brugerrådet for Naturstyrelsen – Kronjylland

Mejetærsker i gang med årets høst