Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturplejestrategi

Sneppekærsøen Læsø 2005

Med udgangspunkt i Naturstyrelsens generelle naturplejestrategi, udarbejdet i 1999 redegøres her for hvilke strategiske overvejelser, beslutninger og prioriteringer der vil ligge til grund for naturplejen på Naturstyrelsen – Vendsyssel.

Da naturplejen fra 2004 er udskilt som selvstændigt funktionsområde er oplæg og implementering af  strategien foretaget af den funktionsansvarlige og har været genstand for interne drøftelser på lokalenheden – specielt med funktions ansvarlige på overlappende eller tilgrænsende områder.

En markant forskel på SNS’ generelle naturplejestrategi og den her definerede er at arealafgrænsningen for natuplejens interessesfære ikke er begrænset til åbne allerede eksisterende naturområder, men også bevæger sig ind på f.eks. skovbevoksede arealer, hvor der er naturinteresser at varetage. Det kan f.eks. dreje sig om være orkide-bestande i gammel nåleskov, småbiotoper under 0,25 ha , eller andre naturværdier, der ikke er beskyttet af anvendelsesdefinition eller øvrige fredninger.

Desuden erkendes det at ambitionsniveauet for specielt øgning af naturarealerne skal stå mål med ressourcerne på en realistisk måde. Da mange af lokalenhedens naturarealer reelt er under kraftig tilgroning giver arealoversigten et for optimistisk indtryk af naturtilstanden her og nu. Der ligger en stor opgave i forbindelse med naturgenopretning bare på de eksisterende arealer – og det er oven i købet muligt at visse af disse må opgives og henlægges til naturlig tilgroning i krat og skov.

Dette er bl.a. en direkte konsekvens af at det i stigende grad bliver vanskeligt at tiltrække egnede kreaturracer til at afgræsse SNS-arealer og i tilstrækkelig mængde.

Arealmæssig afgrænsning.

Følgende Standard arealtyper er omfattet af enhedens naturplejestrategi:

Arealtype

Anvendelseskode

Areal 2005 (Ha)

Bemærkninger

Hede

HED

3628

Inkl. Klithede

SØ, SØB

90

 

Vandløb

VLB

7

 

Mose

MOS

585

 

Fersk eng

ENG

228

 

Strandbred

STB

459

 

Slette

SLE

618

Ikke omfattet af §3

Klit

KLI

668

Kun åbne klitter

Strandeng og marsk

STG, STS, MAR

574

 

Overdrev

ORE

86

 

Skrænt

SKR

7

 

Krat

KRT

83

Ikke omfattet af §3

I alt Naturarealer

 

7033

 

Herudover omfattes alle andre arealer i den udstrækning de huser pleje- eller beskyttelseskrævende foranstaltninger i forbindelse med forekomster af botaniske, zoologiske eller landskabelige værdier.

Overordnede mål

Bibeholde og konsolidere naturarealerne i forhold til andre arealtyper på lokalenheden samt at øge biodiversiteten i det hele taget med udgangspunkt i stedfæstede forskrifter for beskyttelse og pleje.

 • Udføre den nødvendige naturpleje i praksis så skånsomt, effektivt og rationelt som muligt.
 • Oparbejde en viden der kan forbedre beslutningsgrundlaget ved valg af konkrete plejemetoder
 • Udarbejde konkrete plejeplaner med udgangspunkt i en stedfæstet prioritering af plejebehov på de enkelte arealer
 • Udvikle og vedligeholde værktøjer og administrative rutiner til hjælp for strategiens øvrige formål.

Konkrete mål

Distriktets overordnede mål konkretiseres først og fremmest via:

 • Etablering af netværk med udvalgte medarbejdere og eksterne samarbejdsparter
 • Udvikle geografisk baseret database (Mapinfo/Access)
 • Indsamling af areal data (naturtyper, flora, fauna, landskab, jordbund, fredninger, forpagtninger)
 • Plejebehovsanalyse
 • Detaljerede, stedfæstede plejeplaner
 • Indarbejde plejeplaner i budget for 2006 og fremover

I perioden 2006 – 2021 forsøges det at leve op til SNS’s generelle Naturplejestrategi f.s.v. angår arealforskydning af de forskellige naturtyper, men prioriteringen og indsatsen vil ligge på eksisterende arealer som defineret i Proteus pr. 2005.

Arealet af heder, ferske enge og strandenge, moser, søer og overdrev konsolideres og øges hvis muligt. Klitarealet ændres til reelt kun at omfatte hvid klit. Andre klittyper omklassificeres til hede, overdrev eller slette. Dette afspejles i distriktets kortrevision.

Gødskning samt anvendelse af pesticider finder ikke sted på arealer omfattet af naturplejestrategien. Heller ikke til bekæmpelse af invasive arter.

Kæmpe bjørneklo, Rosa rugosa og andre invasive arter bekæmpes mekanisk, manuelt eller ved afgræsning.

Anvendelsen af gødning søges desuden nedbragt på alle andre af distriktets arealer hvis de ikke er defineret som landbrugsarealer f.eks. til økologisk produktion af foder til dyreholdet på Læsø.

Hvor gødning benyttes skal denne være økologisk (f.eks. husdyrgødning fra eget dyrehold eller Binadan)

Brug af tunge entreprenørmaskiner begrænses i videst muligt omfang på arealer omfattet af naturplejestrategien. Naturstyrelsen – Vendsyssel anskaffer i den forbindelse bedre tilpasset naturpleje grej til udførelse af opgaver der ikke kan løses manuelt.

Dyreholdet konsolideres og sikres til fortsat naturpleje. Det bør overvejes om en udvidelse er hensigtsmæssig efter omlægningen af de offentlige landbrugsstøtte ordninger i 2005.

Galloway er fredlige men nysgerrige

Der udarbejdes rutiner på enheden som skal sikre en effektiv beskyttelse af statsarealernes naturværdier. Dette gøres konkret ved at udarbejde ”Pas på-kort” tilgængelige for alle distriktets medarbejdere.

Særligt følsomme naturområder eller enkeltarter underlægges en intern overvågning, som bør fremgå af  de konkrete plejeplaner. Overvågning koordineres desuden med amternes indsats samt habitat-, ATLAS- og NOVANA overvågningerne.

Tilgrænsende funktionsområder

Enkelte funktionsområder er stærkt overlappende med naturplejen. Det drejer sig specielt om:

 • Jagt og vildtpleje
 • Friluftsliv
 • Naturnær skovdrift

Det tilstræbes at de funktionsansvarlige for disse områder holder en tæt dialog i forbindelse med de tiltag der træffes beslutning om at foretage indenfor naturplejen.

Evaluering

Distriktets naturplejestrategi er godkendt af distriktets funktionærgruppe og Mio-udvalg pr. 05.03.2007 og tages op til revision hver femte år.