Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Natura 2000-plejeplaner

Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag der skal gøres for at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Lysåben natur

Lysåben natur planlægges for en 6 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2016-2021. Plejeplanerne 2016-2021 omfatter kun lysåben natur.

Find de gældende plejeplaner for lysåben natur

Skovnatur

Skovnatur planlægges for en 12 årig planperioder og er derfor omfattet af plejeplanerne 2010-2015. Plejeplanerne 2010-2015 er fortsat gældende for skovnatur indtil 2021.

Find de gældende plejeplaner for skovnatur

En stor andel af Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-områderne er habitatnatur, dvs. natur, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 1. Det spænder over vidt forskellige naturtyper - lige fra vidtstrakte heder og klitheder til moser og enge.

Plejeplanernes målsætningerog planlagte indsatser for lysåben natur kan ses i detaljer på kort i miljøGIS. Se de kortlagte oplysninger under menupunktet Natura 2000 planlægning.

Find detaljeret kortmateriale på MiljøGIS.dk