Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Natura2000 plejeplaner 2010-2015

Naturstyrelsen har udarbejdet 125 plejeplaner for styrelsens arealer i Natura 2000-områderne. Det drejer sig i alt om ca. 85.000 hektar.

Under hver plejeplan finder du også det forslag, som var i offentlig høring. Desuden kan du se høringsnotatet for den enkelte plejeplan samt det generelle høringsnotat. 

Se plejeplanerne


Om plejeplanerne

Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag der skal gøres for at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Typiske tiltag i plejeplanerne:

  • rydning af opvækst på heder, overdrev, enge og moser
  • bekæmpelse specifikt af invasive arter
  • græsning eller slæt
  • særlig pleje (især af heder) ved afbrænding
  • naturvenlig skovdrift eller urørt skov
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur
  • nygravning eller restaurering af padde-vandhuller

En række af plejetiltagene var allerede fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Læs mere om skovnaturbevarende drift

Plejeplanerne beskytter habitatnatur

En stor andel af Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-områderne er habitatnatur, dvs. natur, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 1. Det spænder over vidt forskellige naturtyper - lige fra vidtstrakte heder og klitheder til frodige bøgeskove.

I alt har Naturstyrelsen ca. 32.000 hektar med habitatnatur. Det svarer til ca. 1/3 af det samlede kortlagte areal med habitatnatur i de 252 danske Natura 2000-områder.

Høringsprocessen

Forslagene til plejeplaner for Naturstyrelsens arealer var i offentlig høring fra 8. juni til 17. august 2012.

Der gøres opmærksom på, at en bidragyder i samme høringssvar kan have forholdt sig til både Naturstyrelsens forslag til plejeplan for styrelsens arealer og til forslaget til handleplan for området. Bemærkninger til skovhandleplanen vil da være behandlet i Naturstyrelsens høringsnotater vedr. skovhandleplanen, og bemærkninger til de øvrige dele af handleplanen vil være behandlet i kommunalt høringsnotat/hvidbog for handleplanen.