Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Natura2000 plejeplaner 2010-2015

Naturstyrelsen har udarbejdet 125 plejeplaner for styrelsens arealer i Natura 2000-områderne. Det drejer sig i alt om ca. 85.000 hektar.

Under hver plejeplan finder du også det forslag, som var i offentlig høring. Desuden kan du se høringsnotatet for den enkelte plejeplan samt det generelle høringsnotat. 

Se plejeplanerne


Om plejeplanerne

Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag der skal gøres for at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Typiske tiltag i plejeplanerne:

  • rydning af opvækst på heder, overdrev, enge og moser
  • bekæmpelse specifikt af invasive arter
  • græsning eller slæt
  • særlig pleje (især af heder) ved afbrænding
  • naturvenlig skovdrift eller urørt skov
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur
  • nygravning eller restaurering af padde-vandhuller

En række af plejetiltagene var allerede fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Plejeplanerne omhandler både lysåben natur og skovnatur. Planperioden for lysåben natur er 6 årig og der vil derfor blive udarbejdet nye plejeplaner for den lysåbne natur for perioden 2016-2021. Planperioden for skovnatur er dobbelt så lang og således 12 årig. Det betyder at nærværende planer er gældende indtil 2021 for så vidt angår skovhabitatnatur.

 Læs mere om skovnaturbevarende drift

Plejeplanerne beskytter habitatnatur

En stor andel af Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-områderne er habitatnatur, dvs. natur, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 1. Det spænder over vidt forskellige naturtyper - lige fra vidtstrakte heder og klitheder til frodige bøgeskove.

I alt har Naturstyrelsen ca. 32.000 hektar med habitatnatur. Det svarer til ca. 1/3 af det samlede kortlagte areal med habitatnatur i de 252 danske Natura 2000-områder.

Høringsprocessen

Forslagene til plejeplaner for Naturstyrelsens arealer var i offentlig høring fra 8. juni til 17. august 2012.

Der gøres opmærksom på, at en bidragyder i samme høringssvar kan have forholdt sig til både Naturstyrelsens forslag til plejeplan for styrelsens arealer og til forslaget til handleplan for området. Bemærkninger til skovhandleplanen vil da være behandlet i Naturstyrelsens høringsnotater vedr. skovhandleplanen, og bemærkninger til de øvrige dele af handleplanen vil være behandlet i kommunalt høringsnotat/hvidbog for handleplanen.