Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skovnaturtypebevarende drift

Skovnaturtypebevarende drift omfatter:

Basissikring
Alle arealer omfattes af en basissikring med følgende indhold:

 • Der skal være et vedvarende skovdække
 • Ved skovdrift skal de karakteristiske træarter for skovnaturtypen fremmes
 • Ved foryngelse skal en naturvenlig foryngelse (selvforyngelse, naturforyngelse, stævning eller lignende) anvendes
 • Ingen gødskning, kalkning eller kemisk bekæmpelse
 • Uforstyrret jordbund på mindst 2/3 af arealet
 • Ingen øget afvanding
 • Bevaring af eksisterende dødt ved og træer med hulheder

De enkelte elementer er defineret nærmere i vejledning om tilskud til at beskytte skovnaturtyper og -arter i Natura 2000-områder (bilag 1).
Læs mere under Tilskud til private skove

Supplerende sikring

Basissikringen kan suppleres med følgende tiltag:

 • Bevaring af op til 10 store træer pr. ha til død og henfald
 • Bekæmpelse af arter, der optræder invasivt
 • Forbedring af de hydrologiske forhold
 • Skovgræsning

For arealer i høj naturtilstand skal der altid være en supplerende sikring.