Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nye Natura 2000-plejeplaner 2016 – 2021

Naturstyrelsen har udarbejdet 121 plejeplaner for styrelsens arealer i Natura 2000-områderne. Plejeplanerne er den konkrete udmøntning af de naturplaner, som miljø- og fødevareministeren lancerede i foråret.

Forslagene til plejeplaner for Naturstyrelsens arealer er i offentlig høring i perioden fra 18. oktober 2016 til 13. december 2016.

Resultatet af høringsprocessen vil blive offentliggjort samtidig med offentliggørelsen af de endelige Natur 2000-plejeplaner. De endelige plejeplaner forventes offentliggjort senest 20. januar 2017.

Denne høring vedrører kun planer for Naturstyrelsens lysåbne habitatnaturareler, udpeget indenfor Natura 2000-områderne.

Kommunerne udarbejder handleplaner som dækker de øvrige arealer indenfor samme Natura 2000-område.

Der gøres opmærksom på at Naturstyrelsens forslag til plejeplan er i høring samtidig med kommunens høring af den kommunale handleplan.

Et resumé af Naturstyrelsens plejeplan vil indgå i den endelige kommunale handleplan for Natura 2000-området. Resuméet kan ses i nærværende planer.

 

Bliv hørt

Hvis du ønsker at afgive et høringssvar er det vigtigt at læse vejledningen i høringsbrevet først.

Dit høringssvar bedes det fremsendt til følgende e-mail adresse: 

 

Om plejeplanerne

Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag der skal gøres for at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Typiske tiltag i plejeplanerne:

  • rydning af opvækst på heder, overdrev, enge og moser
  • bekæmpelse specifikt af invasive arter
  • græsning eller slæt
  • særlig pleje (især af heder) ved afbrænding
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur
  • nygravning eller restaurering af padde-vandhuller

En række af plejetiltagene var allerede fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Plejeplanerne beskytter habitatnatur

En stor andel af Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-områderne er habitatnatur, dvs. natur, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 1. Det spænder over vidt forskellige naturtyper - lige fra vidtstrakte heder og klitheder til frodige bøgeskove.

I alt har Naturstyrelsen ca. 32.000 hektar med habitatnatur. Det svarer til ca. 1/3 af det samlede kortlagte areal med habitatnatur i de 252 danske Natura 2000-områder.