Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nye Natura 2000-plejeplaner 2016 – 2021

Naturstyrelsen har udarbejdet 121 plejeplaner for styrelsens arealer i Natura 2000-områderne. Plejeplanerne er den konkrete udmøntning af de Natura 2000-planer, som miljø- og fødevareministeren lancerede i foråret 2016.

Om plejeplanerne

Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag der skal gennemføres for at sikre at Natura 2000-planerne opfyldes. Plejeplanerne forholder sig konkret til beskyttelse af særligt udpegede naturtyper og en række særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Typiske tiltag i plejeplanerne:

  • rydning af opvækst på heder, overdrev, enge og moser
  • bekæmpelse specifikt af invasive arter
  • græsning eller slæt
  • særlig pleje (især af heder) ved afbrænding
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur
  • nygravning eller restaurering af padde-vandhuller

En række af plejetiltagene var allerede fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Plejeplaneren for denne 6 årige planperiode omfatter udelukkende lysåben natur. Skovhabitatnatur planlægges for i 12 årige planperioder og er således ikke omfattet af nærværende planer. Plejeplanerne for planperioden 2010-2015 omfatter både lyåben natur og skovnatur og er således fortsat gældende for skovhabitatnatur indtil 2021. 

Plejeplanerne beskytter habitatnatur

En stor andel af Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-områderne er habitatnatur, dvs. natur, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag 1. Det spænder over vidt forskellige naturtyper - lige fra vidtstrakte heder og klitheder til moser og enge.

I alt har Naturstyrelsen ca. 32.000 hektar lysåben habitatnatur. Det svarer til ca. 1/3 af det samlede kortlagte areal med habitatnatur i de 252 danske Natura 2000-områder.

Plejeplanernes målsætninger og planlagte indsatser kan ses i detaljer på kort i miljøGIS. Se de kortlagte oplysninger under menupunktet Natura 2000 planlægning - Natura 2000-plejeplaner (2016-2021)

Høringsprocessen

Forslagene til plejeplaner for Naturstyrelsens arealer var i offentlig høring fra 18. oktober 2016 til 13. december 2016.

Forslag for de enkelte plejeplaner kan ses her

Denne høring vedrører kun planer for Naturstyrelsens lysåbne habitatnatur, udpeget indenfor Natura 2000-områderne.

Kommunerne udarbejder handleplaner som dækker de øvrige arealer indenfor samme Natura 2000-område.

Der gøres opmærksom på, at en bidragyder i samme høringssvar kan have forholdt sig til både Naturstyrelsens forslag til plejeplan for styrelsens arealer og til forslaget til kommunen handleplan for området. Bemærk at ovenstående høringsnotat udelukkende forholder sig til høringssvar som vedr. Naturstyrelsens arealer.