Bioblitz i Store Dyrehave og Skansebakken

BioBlitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn og i et afgrænset område. Flora og fauna undersøges af fagfolk og interesserede besøgende. Arterne indgår i en database.

Naturstyrelsen Nordsjælland afholder i samarbejde med Hillerød Kommune og organisationer et offentligt BioBlitz-arrangement i Store Dyrehave og på Skansebakken. Arrangementet forløb fra d. 20. maj kl. 10 til d. 21. maj kl. 10 2017.

 

Bioblitz-resultatet fra 20. – 21. maj i Store Dyrehave og på Skansebakken i Nordsjælland 2017

I år blev der fundet og bestemt 705 arter i Store Dyrehave og på Skansebakken. Der kan komme et par enkelte arter til, der stadig ikke er artsbestemt. Tidligere år er der fundet hhv. 744 i Gribskov (2014), 646 i Tisvilde Hegn (2015) og 880 i Teglstrup, Hellebæk og Vestkilen (2016).

Arterne fordeler sig med 335 planter, 315 dyr og 54 svampe. Antallet registrerede af arter i de forskellige artsgrupper afspejler hvilke og hvor mange eksperter fra hvert fagområde, der deltog i blitzen, vejret og tidpunktet på året. I år er der registeret mange mosser, fordi Bryologkredsen deltog. Der var også et stærkt hold på insekter. Planterne ligger stabilt på lidt under og over 300 arter år for år.

Arrangørgruppen takker alle, der bidrog til Bioblitzen.

Artsgrupper
En-kimbladede planter                     
To-kimbladede planter                     
Nåletræer                                      
Karsporeplanter                                
Mos og lav                                      
Svampe                                           
Patte-, krybdyr og padder                  
Fugle                                             
Smådyr (alle)                                 
Bakterie                                            
I alt    

  52
192
     7
  12
  72
  54
  12
  55
248
     1
705

   


Den fulde Arts- og lokalitetsliste

En kærnebider flyver over Malte Enghave


Målet var at få registreret så mange forskellige træer, buske, urter, svampe, mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, fisk mm., som muligt.

I løbet af døgnet vil der var ture med forskellige emner og mulighed for at se og hører nærmere om de indsamlede arter fra eksperter. 

Kontaktpersoner:  Anne Johannisson: og  Ida Dahl-Nielsen:

Program

Plakat

 

 

Guidede ture på årets Bioblitz:

Bioblitz – Knips af naturen - hele arrangementet

D. 20. -21. maj fra kl. 10 – kl. 10 vil Naturstyrelsen Nordsjælland sammen med Hillerød Kommune og en lang række frivillige natureksperter lave et øjebliksbillede af naturen i Store Dyrehave og på Skansebakken. Indenfor 24 timer vil fem udvalgte lokaliteter i området blive gennemsøgt og hver plante, hver svamp og hvert dyr, der bliver fundet og kan bestemmes med sikkerhed bliver i løbet af døgnet registreret og inddateret i en naturdatabase.

Og hvorfor så bioblitz?

Bioblitzen kan give en fornemmelse af, hvordan det står til med artsrigdommen i området. Den biologiske mangfoldighed også kaldet biodiversiteten i Danmark er presset, derfor har Danmark sammen med EU sat sig nogle 2020 mål på området.

I statsskovene skal der f.eks. efterlades 5 træer pr. ha. til en langsom død, når områder fældes. Mens stammerne ligger og forgår, vil svampe, insekter og andre smådyr udnytte dem som fødekilde og skjul. Mange af de truede skovdyr, er truede fordi der i mange år ikke har været døde træstammer nok i skovene. Flere døde træer giver, sammen med en mere naturlig vandbalance i skovene og de mange beskyttelseskrav, der er for skovene, et håb om at udviklingen af biodiversiteten vil gå den rigtige vej. Hillerød Kommune har gennem flere år udført naturpleje på Skansebakken, og BioBlitzen kan være med til at vise, om arter tilknyttet de lysåbne naturtyper har fået bedre vilkår.

Tag med ud og oplev naturens rigdom
På Bioblitzen vil det være muligt at komme med ud til de forskellige lokaliteter og opleve den natur og de arter, der er knyttet til netop de forhold, der er der. Naturfolk vil kunne fortælle om naturen i områderne og samtidig vil så mange arter som muligt blive registreret og inddateret.

Tag cyklen, kamera og nysgerrighed med
Programmet er lagt, så det er muligt, at komme rundt til de fem udvalgte lokaliteter på cykel. Alle er velkomne til at være med til at bestemme arter. Solsorte, bænkebidere, skovsnegle, anemoner, bøgetræer og egern. Alt skal med på listen. Tag derfor syltetøjsglas og et par plastikposer med, en kikkert, en lup og en fuglebog eller hvad du har derhjemme. Og husk en blyant og kamera. Der skal tages masser af billeder - med eller uden blitz.


Guidet tur i Store Dyrehave

Kender du naturen i Store Dyrehave? Altså sådan rigtigt? Hvilke arter bor der i Malthe Mose? Og hvad er der sket i Malthe Enghave i de sidste to år? Hvordan går det mon med den biologiske mangfoldighed i skoven? Interesseret? Så kom, når vi indleder vores Bioblitz i Store Dyrehave og på Skansebakken lørdag d. 20. maj kl. 10.00 med en tur i den nordlige del af skoven. Medarbejdere fra Naturstyrelsen og mos- og plante-ekspert Irina Goldberg, Miljøstyrelsen vil være guider på turen, som indledes af Skovrider Jens Bjerregaard Christensen.

 

Forårskåde sommerfugle og summende insekter på Skansebakken

Tur til Skansebakken lørdag den 20. maj kl. 13.00 – 14.30 i forbindelse med den store bioblitz i Store Dyrehave og Skansebakken den 20. og 21. maj.

På denne tur kan du være heldig at se et rigt udvalg af insekter på Skansebakken. Området er en mosaik af åbent græsland, spredte buske og træer, vandhuller og småsøer, levende hegn, skov, enkeltstående træer og gamle tilgroede plantager. Området er meget bakket, og fra det højeste sted kan du se helt til Kullen i Sverige og Fredensborg Slot på den anden side af Esrum Sø.

På turen håber vi at kunne se og sammen bestemme foråret første sommerfugle og summende insekter. Du vil høre om sommerfuglenes liv, hvilke planter der er nødvendige for deres tilstedeværelse, plejen i området for dagsommerfuglene og hvorfor de i Danmark er i tilbagegang.

Du vil også høre om kommunens naturpleje i området, og hvorfor det er så vigtigt at pleje varieret for at få et rigt dyre- og planteliv.     

Vi starter turen med en velkomst og information om bioblitzen og slutter turen af med kaffe og kage.  

Har du lyst til at gå en tur rundt på Skansebakken og finde så mange arter som muligt og høre om sommerfugle og naturplejen i området så mød op lørdag d. 20. maj kl. 13.00-15.00. 

Du skal møde op på P-pladsen skråt overfor Skansekapellet forenden af Skansevej.  Naturstyrelsen Nordsjælland har sammen med Hillerød Kommune slået sig sammen med Allan Bornø og Martin Bjerg der er sommerfugeeksperter, og de vil sammen med kommunens naturmedarbejder Kirstine Thoresen-Lassen fortælle om naturen og plejen på Skansebakken.

 

Tavse skrig i natten

De skriger så højt at du ville få høreskade, hvis du ellers kunne høre dem. Men det kan du heldigvis ikke. Flagermusene bruger nemlig højfrekvente lyde, når de skal orientere sig og er på jagt. Men i aften kan vi faktisk høre dem, for Jeppe Dahl-Nielsen har taget en flagermusdetektor med, som kan omforme deres skrig til lyd vi kan høre.

Har du lyst til at høre hvordan en flagermus lyder og vide hvilke arter, der færdes omkring dit hoved, når du er ude om aftenen, så tag med på tur i Store Dyrehave lørdag d. 20. maj kl. 21.00 – 23.00. Du skal møde op på den store P-plads på Overdrevsvej lidt vest for lyskrydset ved Konges Vænge. Naturstyrelsen Nordsjælland har sammen med Hillerød Kommune slået sig sammen med en flagermusekspert for at finde ud af hvilke arter af flagermus, der bor i Store Dyrehave.

 

Et sværmerisk liv

Det lyder forførisk og det er det på en måde også. Når mørket falder på fyldes natten med sværmere. Med bløde vinger og følehorn i mange afskygninger, danser de i natten på jagt efter sukkersødt og lys.  Og det er der ved det kunstige lys, vi tillader os at kigge nærmere på dem.

Lørdag d. 20. maj fra kl. 23.15 - 24 har Naturstyrelsen Nordsjælland sammen med Hillerød Kommune slået sig sammen med eksperter i natsværmere og sat lokkelys op på Skansebakken

En unik chance
Denne aften har du en unik chance for at komme tættere på den natlige sværmerverden, der udspiller sig, mens fjernsynet går inde i stuen. En verden, der er svær at sætte sig ind i på egen hånd. Så grib chancen og tag med og se på natsværmere med nogen der ved noget om det. Erik Steen Larsen har sat lys og vil fortælle om de ankomne natsværmere.

Du kan deltage i natsværmerturen og lyslokningen fortsætter nogle timer mere ved Horsebohus i Store Dyrehave, så du har mulighed for at opleve endnu flere arter her. Du kan også deltage i flere ture i løbet af det døgn Bioblitzen varer fra d. 20. maj kl. 10 til 21. maj kl. 10.

 

Oplev morgenfuglekoret i Store Dyrehave

Tur i Store Dyrehave i forbindelse med den store BioBlitz søndag d. 21 maj kl. 06.00 – 08.00. Mødested den store P-plads ved Overdrevsvejen i Store Dyrehave.

Kender du sangfuglene i Store Dyrehave?
På denne fugletur for de morgenfriske får du mulighed for med en fugleguide at blive bedre til at kende sangfuglene fra hinanden. Hvordan kender man løvsanger og gransanger fra hinanden på sangen, det er ret let, men hvordan skelner man munk fra havesanger på sangen, det kan straks være sværere. På turen forventes det at vi ser, og især hører mange af de almindelige skovfuglearter. Mange af vore mere almindelige sangfugle som skovsanger, rødstjert og nattergal er nu ankommet fra deres vinterophold i Middelhavsområdet og Afrika, men enkelte arter ankommer meget sent i maj, som kærsanger og gulbug. I Store Dyrehave yngler sortspætten, så med lidt held hører vi også den.

Turen varer 2 timer, og du bliver guidet rundt i skoven med en erfaren feltornitolog. Du får mulighed for at blive klogere på fugle, og kan stille spørgsmål om alt muligt om fugle.