Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Lovstof

Se, hvilke love og bekendtgørelser Naturstyrelsen administrerer. Listen linker til retsinformation.dk. Du kan søge på siden ved at trykke: Ctrl + F

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

03-07-2013

(LBK nr 949 af 03/07/2013)
Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Betalingsloven

07-06-2010

(LBK nr 633 af 07/06/2010)
Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.)

29-04-2015

(LOV nr 538 af 29/04/2015)
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.)

Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

24-02-2015

(LOV nr 179 af 24/02/2015)
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering)

27-01-2015

(LOV nr 56 af 27/01/2015)
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering)

Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.)

28-01-2014

(LOV nr 86 af 28/01/2014)
Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (Obligatorisk digital selvbetjening ved indgivelse af klage samt obligatorisk videresendelse af klage over lokalplan til Natur- og Miljøklagenævnet m.v.)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

26-12-2013

(LOV nr 1631 af 26/12/2013)
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om vandplanlægning)

Lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa og om ændring af lov om vandløb

17-12-2013

(LOV nr 1461 af 17/12/2013)
Lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa og om ændring af lov om vandløb

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.)

04-07-2013

(LOV nr 902 af 04/07/2013)
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.)

Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.)

12-06-2013

(LOV nr 645 af 12/06/2013)
Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.)

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb (Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand)

29-01-2013

(LOV nr 61 af 29/01/2013)
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb (Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.)

11-12-2012

(LOV nr 1149 af 11/12/2012)
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.)

Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Miljømål, servicemål, vedvarende energi)

18-06-2012

(LOV nr 578 af 18/06/2012)
Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Miljømål, servicemål, vedvarende energi)

Lov om Den Danske Naturfond

27-12-2014

(LOV nr 1518 af 27/12/2014)
Lov om Den Danske Naturfond

Lov om vandplanlægning

26-12-2013

(LOV nr 1606 af 26/12/2013)
Lov om vandplanlægning

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer

23-12-2012

(LOV nr 1375 af 23/12/2012)
Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer

Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

18-12-2012

(LOV nr 1225 af 18/12/2012)
Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber (Frist for valg)

18-07-2012

(BEK nr 812 af 18/07/2012)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber (Frist for valg)

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg

22-05-2015

(BEK nr 696 af 22/05/2015)
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om typegodkendelsesordning for minirenseanlæg

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

27-04-2015

(BEK nr 521 af 27/04/2015)
Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

08-04-2015

(BEK nr 370 af 08/04/2015)
Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

29-01-2015

(BEK nr 108 af 29/01/2015)
Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt

Bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen

26-01-2015

(BEK nr 123 af 26/01/2015)
Bekendtgørelse om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang til naturen

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af Natur- og Miljøklagenævnets digitale selvbetjeningsløsning

23-01-2015

(BEK nr 61 af 23/01/2015)
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af Natur- og Miljøklagenævnets digitale selvbetjeningsløsning

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner

15-12-2014

(BEK nr 1603 af 15/12/2014)
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner

Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder

15-12-2014

(BEK nr 1604 af 15/12/2014)
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

10-12-2014

(BEK nr 1327 af 10/12/2014)
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

10-12-2014

(BEK nr 1590 af 10/12/2014)
Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne

27-10-2014

(BEK nr 1150 af 27/10/2014)
Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne

Bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning

16-10-2014

(BEK nr 1124 af 16/10/2014)
Bekendtgørelse om tilskud til offentlig skovrejsning

Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning

04-09-2014

(BEK nr 975 af 04/09/2014)
Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder

23-06-2014

(BEK nr 788 af 23/06/2014)
Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet

20-06-2014

(BEK nr 684 af 20/06/2014)
Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet

Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

07-05-2014

(BEK nr 444 af 07/05/2014)
Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Bekendtgørelse om vildtskader

06-05-2014

(BEK nr 443 af 06/05/2014)
Bekendtgørelse om vildtskader

Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK

28-04-2014

(BEK nr 418 af 28/04/2014)
Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK

Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk

25-02-2014

(BEK nr 175 af 25/02/2014)
Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk

Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe

25-02-2014

(BEK nr 174 af 25/02/2014)
Bekendtgørelse om udtømning af olie fra skibe

Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande

07-02-2014

(BEK nr 119 af 07/02/2014)
Bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning

21-01-2014

(BEK nr 76 af 21/01/2014)
Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning

Bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat

09-12-2013

(BEK nr 1597 af 09/12/2013)
Bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

28-10-2013

(BEK nr 1260 af 28/10/2013)
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013)

09-08-2013

(BEK nr 1037 af 09/08/2013)
Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013)

Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn

21-06-2013

(BEK nr 802 af 21/06/2013)
Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til en større virksomhed (Bestseller) i Brande med særlig erhvervsmæssig betydning

06-06-2013

(BEK nr 660 af 06/06/2013)
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til en større virksomhed (Bestseller) i Brande med særlig erhvervsmæssig betydning

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel for eksisterende våbenhandel i Hedensted

06-06-2013

(BEK nr 659 af 06/06/2013)
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel for eksisterende våbenhandel i Hedensted

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål i Billund

06-06-2013

(BEK nr 658 af 06/06/2013)
Bekendtgørelse om landsplandirektiv for udvalgsvarehandel i tilknytning til et eksisterende turistmål i Billund

Bekendtgørelse om indhold og form af basisanalysen for første vandplanperiode

30-04-2013

(BEK nr 464 af 30/04/2013)
Bekendtgørelse om indhold og form af basisanalysen for første vandplanperiode

Bekendtgørelse om tilsyn med bræmmer langs vandløb og søer

30-04-2013

(BEK nr 462 af 30/04/2013)
Bekendtgørelse om tilsyn med bræmmer langs vandløb og søer

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer

17-04-2013

(BEK nr 417 af 17/04/2013)
Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer

Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning

08-04-2013

(BEK nr 406 af 08/04/2013)
Bekendtgørelse om tilladelse til frikommuneforsøg i medfør af lov om planlægning

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

08-02-2013

(BEK nr 132 af 08/02/2013)
Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme

21-01-2013

(BEK nr 66 af 21/01/2013)
Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme

Bekendtgørelse om badevand og badeområder

18-09-2012

(BEK nr 939 af 18/09/2012)
Bekendtgørelse om badevand og badeområder

Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber

16-06-2012

(BEK nr 772 af 16/06/2012)
Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber

Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke

15-06-2012

(BEK nr 654 af 15/06/2012)
Bekendtgørelse om håndtering af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

13-06-2012

(BEK nr 623 af 13/06/2012)
Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende

30-05-2012

(BEK nr 519 af 30/05/2012)
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af naturformidlere eller lignende

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet

20-05-2012

(BEK nr 545 af 20/05/2012)
Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift

08-05-2012

(BEK nr 422 af 08/05/2012)
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift

Bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder i Nordsøen

01-02-2012

(BEK nr 133 af 01/02/2012)
Bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder i Nordsøen

Bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder på Kriegers Flak og Rønne Banke

01-02-2012

(BEK nr 136 af 01/02/2012)
Bekendtgørelse om reservation af råstoffer i områder på Kriegers Flak og Rønne Banke

Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.

06-01-2012

(BEK nr 23 af 06/01/2012)
Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v.

Bekendtgørelse om indsatsplaner

21-12-2011

(BEK nr 1319 af 21/12/2011)
Bekendtgørelse om indsatsplaner

Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer

21-12-2011

(BEK nr 1308 af 21/12/2011)
Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer

Bekendtgørelse om klitfredning

21-12-2011

(BEK nr 1316 af 21/12/2011)
Bekendtgørelse om klitfredning

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet SOUNDREP

20-12-2011

(BEK nr 1355 af 20/12/2011)
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt gods via skibsmeldesystemet SOUNDREP

Bekendtgørelse om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

25-11-2011

(BEK nr 1114 af 25/11/2011)
Bekendtgørelse om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015

Bekendtgørelse om ansøgning og tilladelse til planlægning i kystnærhedszonen i yderområderne

23-08-2011

(BEK nr 936 af 23/08/2011)
Bekendtgørelse om ansøgning og tilladelse til planlægning i kystnærhedszonen i yderområderne

Bekendtgørelse om hold af mårhund (Nyctereutes procyonoides) i fangenskab

24-06-2011

(BEK nr 720 af 24/06/2011)
Bekendtgørelse om hold af mårhund (Nyctereutes procyonoides) i fangenskab

Bekendtgørelse om Odense Fjord Vildtreservat

12-04-2011

(BEK nr 407 af 12/04/2011)
Bekendtgørelse om Odense Fjord Vildtreservat

Bekendtgørelse om Ejerslev Røn Vildtreservat

21-03-1989

(BEK nr 60128 af 21/03/1989)
Bekendtgørelse om Ejerslev Røn Vildtreservat

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshore anlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)

23-01-2015

(BEK nr 58 af 23/01/2015)
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshore anlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer

06-10-2014

(BEK nr 1101 af 06/10/2014)
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, i lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone)

19-06-2013

(BEK nr 698 af 19/06/2013)
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 9, i lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg og opsætning af panelantenner og teknikskabe i landzone)

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 6–11 og 19, og § 3 i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning (Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

15-12-2011

(BEK nr 1207 af 15/12/2011)
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 6–11 og 19, og § 3 i lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning (Ændringer som følge af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Vedtægter for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Fondens status, navn og hjemsted

10-11-2011

(SKR nr 9571 af 10/11/2011)
Vedtægter for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond Fondens status, navn og hjemsted

Vejledning om indsatsplaner

21-04-2015

(VEJ nr 9320 af 21/04/2015)
Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven

26-11-2014

(VEJ nr 9961 af 26/11/2014)
Vejledning om de nye regler i kolonihaveloven

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

03-11-2014

(VEJ nr 9858 af 03/11/2014)
Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan

05-08-2014

(VEJ nr 9581 af 05/08/2014)
Vejledning om ophævelse af lokalplaner og byplanvedtægter uden tilvejebringelse af ny lokalplan

Vejledning om delegation efter planloven

05-08-2014

(VEJ nr 9580 af 05/08/2014)
Vejledning om delegation efter planloven

Vejledning om bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner, sikkerhedsstillelse og frivillige aftaler om udbygning af infrastruktur efter planloven

05-08-2014

(VEJ nr 9579 af 05/08/2014)
Vejledning om bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner, sikkerhedsstillelse og frivillige aftaler om udbygning af infrastruktur efter planloven

Vejledning om sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vare-indkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

25-06-2014

(VEJ nr 9467 af 25/06/2014)
Vejledning om sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vare-indkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger

04-05-2014

(VEJ nr 9289 af 04/05/2014)
Vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger

Vejledning om fastsættelse af takster for vand

04-05-2014

(VEJ nr 9288 af 04/05/2014)
Vejledning om fastsættelse af takster for vand

Vejledning om Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013) (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)

09-08-2013

(VEJ nr 9449 af 09/08/2013)
Vejledning om Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013) (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)

Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19 b, § 19 d og § 19 e

17-06-2013

(VEJ nr 9941 af 17/06/2013)
Vejledning om reglerne om internationale naturbeskyttelsesområder i naturbeskyttelseslovens § 19 b, § 19 d og § 19 e

Vejledning om kontrol med svømmebade

08-04-2013

(VEJ nr 9158 af 08/04/2013)
Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

18-03-2013

(VEJ nr 9095 af 18/03/2013)
Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledning om klimalokalplaner

20-02-2013

(VEJ nr 9971 af 20/02/2013)
Vejledning om klimalokalplaner

Vejledning om administration af råstofloven En vejledning til regioner og kommuner

03-09-2012

(VEJ nr 10149 af 03/09/2012)
Vejledning om administration af råstofloven En vejledning til regioner og kommuner

Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet

24-06-2011

(VEJ nr 50 af 24/06/2011)
Vejledning om administration af transportkorridorerne i hovedstadsområdet

Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder (Til samtlige ministerier med tilhørende institutioner)

25-06-2014

(CIR1H nr 9466 af 25/06/2014)
Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder (Til samtlige ministerier med tilhørende institutioner)

Administrationscirkulæret

23-06-2014

(CIR1H nr 9418 af 23/06/2014)
Cirkulære om regionsrådenes behandling af ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding og af anmeldelser om ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding (administrationscirkulæret) (Til samtlige regionsråd)

Naturstyrelsens opgaver og beføjelser:

"Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser i Naturstyrelsen"
 (nr. 973 af 29. august 2014)

"Cirkulæreskrivelse om Naturstyrelsen"
(nr. 9008 af 15.12.2010)