Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Brushane

Latin: Philomachus pugnax

Engelsk: Ruff - male, reeve - female

Vidste du…?

Brushanen er næsten altid tavs selv på dansepladsen. Man kan dog somme tider høre et lavt ”tuuuit”, når brushanen letter.

Beskyttelse og regulering

Udbredelse

Omkring år 1900 var brushane vidt udbredt og en almindelig ynglefugl i Danmark, men på grund af bl.a. dræning af yngleområder og brug af insekticider var ynglebestanden  i midten af 1990erne faldet til omkring 500 hunner (brushaner optræder ikke i par). Yngleområderne er næsten udelukkende i Vejlerne, Tipperne og på Saltholm. Brushaner er trækfugle, og om foråret raster et stort antal langs den jyske vestkyst. Om efteråret forekommer de trækkende brushaner mere spredt. Hannerne forlader landet i juni, hunnerne og ungfugle følger omkring september. Vinterkvartererne er i Afrika.

Video med brushane

Se videoklip i wmv-format

Videoklippet er fra Vildt & Jagt i Danmark - lærebogen til den obligatoriske jagtprøve. Fra afsnittet om vildtgenkendelse.

Levevis

I Danmark yngler brushane på brakvandsenge med lav vegetation og til tider på ferske enge inde i landet.

Fuglene lever af små bunddyr, som de finder på mudderflader eller på engene i småsøer og afstrømningsrender skabt af tidevandet. Kun vådområder med en saltholdighed på under fire promille er egnede som levested for brushane.

Det er vigtigt, at der er ro omkring reden.

Hvad kan hjælpe brushane?

Man kan hjælpe arten ved at undlade at færdes inden for en afstand af ca. 200 meter fra reden i yngleperioden fra april til midten af juli.

Ved at lade de egnede yngleområder afgræsse kan vegetationen holdes nede til gavn for brushane. Da reder kan blive trampet itu af græssende dyr bør afgræsningen dog ikke foregå i maj og juni.

Det vil hjælpe brushane at bevare engarealerne i nærheden af reden da fuglene kræver store fourageringsområder.

Hvis du vil vide mere: