Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Fortidsmindebeskyttelseslinjen (§ 18)

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Beskyttelseszonen forløber 100 meter fra fortidsmindets ydergrænse.

Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages ændringer i tilstanden, dvs. for eksempel tilplantninger eller ændringer i terrænet (heller ikke midlertidige ændringer). Der er endvidere forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure campingvogne og master. Undtaget er dog landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning f.eks. med juletræer, pyntegrønt, flerårige energiafgrøder, frugttræer og lignende, gentilplantning af skovarealer, beplantning i eksisterende haver samt sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme.

Der er efter museumsloven fastlagt en bræmme på to meter rundt om fortidsmindet, hvor der ikke må foretages jordbehandling, bygges, tilplantes eller bruges metaldetektorer. Museumsloven administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Dispensation

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af bl.a. ejeren af ejendommen, adressaten og en række myndigheder og organisationer. For yderligere oplysninger om dispensation bør den pågældende kommune kontaktes.

Reduktion

I forbindelse med en anmodning om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen vil Naturstyrelsen bede om følgende oplysninger:

- Begrundelse for anmodning om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen
- Beskrivelse af den påtænkte anvendelse af området
- Kort der angiver, hvor kommunen ønsker fortidsmindebeskyttelseslinjen reduceret til
- Redegørelse for internationale beskyttelsesområder og bilag IV-arter iht. habitatbekendtgørelsen
- Evt. øvrige forhold som vurderes relevant

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen vil Naturstyrelsen sende ansøgningen til høring hos Slots- og Kulturstyrelsen. Kommunen kan dog med fordel rette henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen inden sagen indsendes til Naturstyrelsen.

Naturbeskyttelsesloven indeholder en mulighed for at ændre grænserne for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det er en forudsætning for sådan en ændring, at der opretholdes en beskyttelseszone med arealmæssigt set samme størrelse som hidtil, jf. § 69 stk. 1, 2. pkt.

Vilkår

Naturstyrelsens afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen kan være betinget af et eller flere vilkår.

Et vilkår kan være, at en reduktion af en beskyttelseslinje kun gælder for en nærmere beskrevet lokalplan. Det vil fremgå af afgørelsen, om beskyttelseslinjen igen træder i kraft, hvis lokalplanen ændres eller ophæves.