Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies
Naturplan Danmark

Den danske natur er smuk, men spredt. Naturen ligger mellem byer og veje og dyrkede marker. Den har svært ved at udvikle sig på de små arealer, og der bliver derfor færre vilde dyr og planter.

Den udvikling skal standes. Naturområderne skal bindes sammen, så dyr og planter kan trives og udvikle sig. Og vi skal gøre en større indsats for at beskytte vores vigtige naturområder og truede arter. Det langsigtede mål i dansk naturpolitik bliver at skabe et grønnere land med mere og bedre natur.

Læs Naturplan Danmark som e-magasin

Læs Naturplan Danmark som pdf

Læs et sammendrag

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Et Grønt Danmarkskort

Kommunerne lægger deres brikker til Det Grønne Danmarkskort med kommuneplanerne for 2017. Som flere planer laves vil Det Grønne Danmarkskort komme mere og mere til syne. Man vil kunne se, hvordan naturen vil vokse gennem naturpleje, etablering af vådområder, skovrejsning og naturgenopretning, nationalparker og restaurering af vandløb.

Her ses Det Grønne Danmarkskort ved kommuneplanernes udpegninger af:

det-groenne-dkkort-legend-naturbeskyttelsesinteresser.jpg Naturbeskyttelsesinteresser
det-groenne-dkkort-legend-pot-naturbeskyttelsesinteresser.jpg Potentielle naturbeskyttelsesinteresser
det-groenne-dkkort-legend-økoforbindelser.jpg Økoforbindelser
det-groenne-dkkort-legend-pot-naturbeskyttelsesinteresser.jpg Potentielle økologiske forbindelser
det-groenne-dkkort-legend-samlet-eks-natur.jpg Samlet eksisterende natur
det-groenne-dkkort-legend-natura2000.jpg Natura 2000

Naturstyrelsen har lavet en række digitale naturkort, der muliggør dette kort og bl.a. giver kommunerne viden om, hvor den sårbare og truede natur er. Man vil derfor kunne sidde med kortene og binde vigtige levesteder sammen, så der bliver skabt mere liv og udvikling.

Se alle digitale kort bag Et Grønt Danmarkskort

Før og efter planen

Nogle kommuner er allerede opmærksomme på, at naturen har det bedst, hvis den hænger sammen. 

Her er et eksempel fra kommuner i Østjylland, der i planlægningen har taget hensyn til naturen. Kør over billedet og se naturen i Østjylland nu – og hvordan kommunerne har planlagt for den i fremtiden.

Vejle_ØkoloForb1
Vejle_ØkoloForb2

En indsats for biodiversiteten

Naturplan Danmark er regeringens samlede naturpolitik, der skal bidrage til at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed inden 2020.

Naturplan Danmark vil med konkrete indsatser skabe rigere natur, hvor vilde dyr og planter trives – både i skovene, i det åbne land, på havet og i vores søer og vandløb. Det skal blandt andet ske ved at skabe store, sammenhængende og mere robuste naturområder og sikre den eksisterende natur bedre. For i naturens verden er der sammenhæng mellem naturrigdom og mængden af sammenhængende natur. Naturplan Danmark følger op på FN’s og EU’s mål for biodiversitet i 2020 og er Danmarks nye officielle biodiversitetstrategi.

Danmark indrapporterer løbende status for sit arbejde med målsætningerne til såvel EU som til FN. Det sker gennem landerapporter og nationale natur- og miljøtilstandsrapporter. Samtidig med den løbende overvågning følges udviklingen i Danmark via 27 indikatorer såsom dyr og planter, hvis udvikling siger noget om naturens generelle tilstand.

Regeringen vil sikre, at den eksisterende natur- og miljøovervågning fortsat bidrager til et godt overblik over udviklingen i naturen.

Læs om Danmarks biodiversitet, EU- og FN-mål og indikatorer

biodiversitet-illustration

Sådan måles biodiversiteten - i det åbne land

biodiversitet-illustration2

Sådan måles biodiversiteten - i skoven og i vandmiljøet

Forventede effekter af Naturplan Danmark

 • Stop for tilbagegang i naturens mangfoldighed
 • Bedre og mere sammenhængende natur
 • Nye naturprojekter for ca. 195 mio. kr. i 2016-2018
 • Ca. 3400 hektar mere skov
 • Ca. 5000 hektar ny natur (naturfonden)
 • Ca. 8000 hektar nye vådområder
 • Ca. 1500 hektar ny natur ved klimatilpasningsprojekter
 • Ca. 600 hektar ny natur ved LIFE-projekter
 • Ca. 1000 hektar ny natur ved vandløbsrestaurering
 • Ca. 4.500 hektar lavbundsjorde udtages fra landbrugsdrift
 • Gøde- og sprøjtefri natur på ca. 35.000 hektar
 • Ca. 90.000 hektar med naturpleje
 • Ca. 1300 hektar robust og sammenhængende natur 

 • Et nyt stenrev
 • Højere natur-bøder
 • Flere friluftsmuligheder for alle
 • Ca. 7000 hektar skove skal have øget naturværdi
 • God tilstand i 1600-2200 km vandløb  
 • 120 millioner besøg i naturen fra voksne danskere

Ud i naturen

Et af målene med Naturplan Danmark er også at give danskere adgang til mere og bedre natur. I dag besøges naturen 110 millioner gange om året, og 88 pct. af danskerne har været på skovtur i løbet af et år. Men der er plads til flere.

Naturplan Danmark foreslår bl.a., at cykelstier fremover bliver anlagt i de grønne naturområder, så turen bliver sjovere og grønnere. Her kan du finde cykelruterne, som de ser ud i dag. Om få år er der flere i naturområderne.

Fakta om vores natur

figur-dyre-plantearter

Der findes ca. 32.000 dyre-, plante- og svampearter i Danmark. 8.169 af dem er vurderet og 1.526 af dem er i fare for at forsvinde fra den danske natur

figur-kattegat

50 pct. af arterne i Kattegat er forsvundet siden 1994

figur-øko-landbrug

Arealet med økologisk landbrug er forøget med 4,5 gange over de sidste 18 år og udgør nu 7 procent af landbrugsarealet.

figur-hav

18 procent af det danske hav er beskyttet natur.

figur-fao-økonomi

40 procent af verdens økonomi er baseret på adgang til biodiversitet, økosystemer og de goder, som naturen giver os.

figur-ferie

7 ud af 10 mener, at den danske natur er den væsentligste grund til at holde ferie i Danmark.

Læs mere


 

#voresnatur

skjern_enge_foto-keld_skytte_petersen.jpg

Vinderen af Miljøminister Kirsten Brosbøls konkurrence #voresnatur er nu afsluttet og vinderen blev Keld Skytte Petersen fra Fyn med et billede fra Skjern Enge. 

Præmien er en guidet tur i Bisonskoven på Bornholm. Læs alt om bisonerne på Bornholm

Se billederne fra konkurrencen herunder.

Keld Skytte Petersen kom med følgende begrundelse for hvorfor netop Skjern Enge er noget helt særligt:

"Et af mine absolutte yndlingssteder i landet her, er Skjern enge, et område med stor historisk og naturmæssig værdi.

Det store areal der går under navnet Skjern enge, viser os at selv meget ødelagte tidligere naturperler igen kan få stor livet tilbage, Skjern Å´s udretning og engenes afvanding, tog i løbet af meget få år pusten ud af det rige naturlige liv, området var fyldt med, da åen snoede sig, og engene var fugtige, en kortvarig gevinst for nogle relativt få personer, var det der blev høstet i de mørke år i afvandingstiden, laksen, fuglene, insekterne og Ringkøbing fjords fisk betalte den højeste pris, indtil den glædens dag da det blev besluttet at gennemføre danmarkshistoriens hidtil dyreste naturgenopretning.

I dag hvor der er gået lidt over et årti, siden den store Å atter fik lov at sno sig, oversvømme engene og aflejre sit materiale som den havde gjort siden istiden, og rent faktisk var bestemt til at gøre, er der næppe nogen som ikke nyder området, det giver dagligt glæde til mængder af mennesker, der nyder stedet på hver deres måde.

Jo det er i sandhed en perle vi har fået tilbage, og ja 280mio er mange penge, men der er kommet fuld valuta for pengene.

Billedet er taget fra Lønborg borgbanke, en sommeraften i år, solen synker som den altid har gjort det på den dag, ned i horisonten over Ringkøbing fjord, og Skjern Å snor sig ud mod fjorden hvor laksene stævner ind fra deres tid i Nordatlanten for at vandre mod strømmen til deres ældgamle gydeområder langt oppe i Å systemet.

Er det ikke fantastisk."