Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Tilsammen dækker de et område, der svarer til Fyn med omliggende øer. Natura 2000-områderne omfatter habitat- og fuglebeskyttelses- og ramsarområder, og de er udpeget for at beskytte udvalgte arter og naturtyper. 

Grundlaget for Natura 2000 er EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Direktiverne pålægger EU's medlemslande at bevare udvalgte arter og naturtyper.
Læs mere om direktiverne

Tilskud til Natura 2000-skov

Er du privat eller kommunal skovejer i et Natura 2000-område, kan du søge tilskud til at beskytte de skovnaturtyper og -arter, der er omfattet af Natura 2000.

Læs mere om tilskudsordningen

EU's Natura 2000-netværk

Natura 2000-logo

De danske Natura 2000 områder indgår i EU's Natura 2000 netværk.
Læs mere på EU's hjemmeside