Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Tilsammen dækker de et område, der svarer til Fyn med omliggende øer. Natura 2000-områderne omfatter habitat- og fuglebeskyttelses- og ramsarområder, og de er udpeget for at beskytte udvalgte arter og naturtyper.

Kort over områderne (GIS-kort) Her kan du bl.a. se den geografiske afgrænsning af de danske Natura 2000-områder, og hvilke beskyttede arter og naturtyper der findes i et område. Fra kortet er der links til Natura 2000-planerne.

Liste over områderne (pdf) Her kan du se, hvilke habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder det enkelte Natura 2000-område dækker over, og hvornår der er sket ændringer i udpegningsgrundlaget.

Læs mere om Natura 2000-områderne

Natura 2000-planer

For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan.

Planerne giver opskriften på, hvordan naturen kan blive bedre i det enkelte område.

Målet med planerne er at sætte en stopper for tilbagegangen i den danske natur, og at sikre, at der bliver skabt såkaldt gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne.

Se Natura 2000-planer

Sådan er områderne beskyttet

Natura 2000-områderne er underlagt særlig beskyttelse. Beskyttelsen er udmøntet i en række regler, retningslinjer og tiltag.

Lovgivning om Natura 2000

Beskyttede arter og naturtyper

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

Se de beskyttede arter og naturtyper

 

Naturbeskyttelsesdirektiverne

Grundlaget for Natura 2000 er EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Direktiverne pålægger EU's medlemslande at bevare udvalgte arter og naturtyper.
Læs mere om direktiverne

 

For skovejere og lodsejere

Er du skovejer, eller ejer du andre arealer inden for et Natura 2000-område?

Vær opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Naturstyrelsen.

Anmelderordning for skovejere og lodsejere

Tilskud til Natura 2000-skov

Er du privat eller kommunal skovejer i et Natura 2000-område, kan du søge tilskud til at beskytte de skovnaturtyper og -arter, der er omfattet af Natura 2000.

Læs mere om tilskudsordningen

EU's Natura 2000-netværk

Natura 2000-logo

De danske Natura 2000 områder indgår i EU's Natura 2000 netværk.
Læs mere på EU's hjemmeside