Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Natura 2000-områderne

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder.

Se de danske Natura 2000-områder

  • Liste over områderne (pdf) Her kan du se, hvilke habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder det enkelte Natura 2000-område dækker over, og hvornår der er sket ændringer i udpegningsgrundlaget.
  • Kort over Natura 2000-områderne (GIS-kort) Her kan du bl.a. se den geografiske afgrænsning af områderne, og hvilke beskyttede arter og naturtyper, der findes i et område. Fra kortet er der links til de gældende Natura 2000-planer. Oplysningerne herom findes ved at anvende infoknappen i værktøjslinjen og klikke på et konkret Natura 2000-område.

Beskyttede arter og naturtyper

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

Oversigt over beskyttede arter og naturtyper

Fakta om Natura 2000-områder

Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark. Områdere dækker 8,3 procent af det danske landareal og 17,7 procent af det danske hav.

Natura 2000-områderne består af fuglebeskyttelse-, habitat- og ramsarområder.

Læs mere om Natura 2000-områderne

Udpegningsgrundlag

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper. De arter og naturtyper, der skal beskyttes i hvert område, fremgår af udpegningsgrundlaget.

Se udpegningsgrundlaget 

Natura 2000-planer

For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan. Den sætter rammerne for områdets administration og forvaltning og skal sikre, at der bliver skabt såkaldt gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i området.

Se Natura 2000-planerne

Natura 2000-logo

De danske Natura 2000 områder indgår i EU's Natura 2000 netværk.
Læs mere på EU's hjemmeside