3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

Kalkrige oligo-mesotrofe søer og vandhuller med bundfæstet vegetation i form af Chara spp

Foto: Bert Wiklund

Nors Sø, Nordvestjylland. Den hvide kalkholdige søbund ses i forgrunden. I søen vokser mange arter af kransnålalger. Foto: Bert Wiklund.

Søer og vandhuller, hvor der vokser kransnålalger på bunden. Søerne er ikke eller kun lidt forurenede og har kalkrigt vand. Ofte ledsages kransnålalgerne af en række andre arter af vandplanter. Ved forurening kan mængden af kransnålalger blive stærkt reduceret.

Udbredelse

Naturtypen forekommer spredt, men i ringe udstrækning over store dele af landet, da mange tidligere forekomster er udryddet af forurening. Eksempler på naturtypen er Nors Sø i Thy, Nipgård Sø i Midtjylland, Tissø i Vestsjælland og Gentofte Sø ved København.

Typiske arter

Kransnålalger ( Chara spp. og Nitella spp.).

Faglige rapporter

DCE har udarbejdet faglige rapporter om arbejdet med naturtyper.

For terrestriske og marine naturtyper
Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Rapporter med tekniske anvisninger
Nøgle til identifikation af danske naturtyper på habitatdirektiv

Habitatbeskrivelser

Beskyttede arter og naturtyper

Hedepletvingen er en af de beskyttede arter. Foto: Naturstyrelsen

Natura 2000-områderne er udpeget med henblik på at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

Oversigt over beskyttede arter og naturtyper