Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Om Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Grundlaget for Natura 2000 er EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, som består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Direktiverne forpligter EU's medlemslande til at bevare mere end 200 naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter. Det skal landene gøre ved at udpege særlige områder, hvor de arter og naturtyper, som er omfattet af direktiverne, er sikret beskyttede levesteder.

Inden for de udpegede områder, Natura 2000-områderne, gælder særlige retningslinjer for fangst og jagt og regler for beskyttelse af arter og naturtyper. Desuden stiller naturbeskyttelsesdirektiverne krav om overvågning af og rapportering om naturens tilstand.

Målet med Natura 2000 er at skabe såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er beskyttet inden for Natura 2000-områderne. For at nå det mål er der for hvert Natura 2000-område udarbejdet en Natura 2000-plan, der sætter rammerne for, hvordan man her skal behandle naturen, for at den kan udvikle sig positivt.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. De udgør tilsammen 9 % af landarealet – som Fyn med omliggende øer - og 18 % af havarealet.

Læs mere

Natura 2000-logo

De danske Natura 2000 områder indgår i EU's Natura 2000 netværk.
Læs mere på EU's hjemmeside