Genopretning af lysåben natur

Genopretning af overdrev, strandeng, ferske enge og kær på Helnæs Made og i Bobakkerne

Maden set fr Toppen

Forbedring og udvidelse af truede naturtyper og levesteder for truede arter indenfor Natura 2000 området på Helnæs Made og i Bobakkerne. Helnæs Made set fra Toppen. Foto: Naturstyrelsen/ERVIN

Der blev skabt større, sammenhængende naturområder og landbrugsarealer blev omlagt til natur. Naturtyperne strandeng, fersk eng mose og overdrev fik et løft. Desuden blev der skabt forbedrede levesteder for orkidéen mygblomst og for padderne strandtudse og stor vandsalamander.

Lægmandsrapport - alt om projektet

Summary in english

Titel Life Helnæs
Projekttype EU Life og Natura 2000
Periode 2010-2013
Status Afsluttet
Samarbejds-partnere

EU Life

Økonomi

Ca. 18 mio. kr. - EU Life finansierer 50 %

Projektbeskrivelse

Formålet med LIFE Helnæs var at forbedre og udvide truede naturtyper og levesteder for truede arter indenfor Natura 2000 området.

Der er skabt større sammenhængende naturområder og landbrugsområder er blevet omlagt til natur. Naturtyperne strandeng, fersk eng, mose og overdrev har fået et løft. Desuden er der skabt forbedrede levesteder for orkidéen mygblomst og padderne strandtudse og stor vandsalamander.

LIFE Helnæs havde til formål at forbedre og udvide arealet af truede naturtyper samt levesteder for arter inden for Natura 2000 området. Som del af projektet er der genskabt et større sammenhængende naturområde ved at omlægge privatejede landbrugsarealer til naturarealer gennem en jordfordeling, hvor lodsejerne fik tilbudt egnet erstatningsjord på Helnæs uden for Natura 2000 området.

LIFE Helnæs havde til formål at forbedre naturtilstanden og dermed bevaringsstatus for arter og naturtyper, der udgør en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området eller er omfattet af habitatdirektivets bilag IV om strengt beskyttede arter. Det drejede sig om naturtyperne strandeng, fersk eng, mose og overdrev samt habitatarterne: Orkidéen mygblomst samt paddearterne strandtudse og stor vandsalamander. Naturtypernes naturtilstand og tilstanden for mygblomst blev forbedret gennem rydning og afgræsning, mens paddernes levesteder blev forbedret ved afgræsning, etablering af - og oprensning af vandhuller. Herudover har projektet forbedret besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser under hensyntagen til områdets naturværdier.

I forbindelse med projektet har vi:

 • hævet vandstanden på ca. 60 ha i den sydlige del af Helnæs Made
 • øget arealet med overdrev i Bobakkerne med 27 ha
 • ryddet opvækst af buske, træer og invasive arter (rynket rose) på 15 ha
 • øget arealet af de sårbare lysåbne naturtyper fra 66 ha til 135 ha
 • sikret en forbedret afgræsning af 85 ha habitatnaturtyper og 55 ha øvrige naturområder
 • gravet/oprenset 15 vandhuller til gavn for strandtudse og stor vandsalamander
 • øget arealet af de egnede levested for orkidéen mygblomst fra 1,5 ha til 8-10 ha
 • forbedret de besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser

Hvad skete i løbet af projektet?

 • i den sydlige del af Helnæs Made blev vandstanden hævet på ca. 60 ha 
 • i Bobakkerne blev arealet med overdrev øget med 27 ha
 • der blev ryddet opvækst af buske, træer og invasive arter (Rynket rose) på 15 ha
 • arealet med sårbare, lysåbne naturtyper blev øget fra 66 ha til 135 ha
 • der blev sikret en forbedret afgræsning af 85 ha habitatnaturtyper og 55 ha øvrige naturområder
 • der blev gravet/oprenset 15 vandhuller til gavn for strandtudse og stor vandsalamander
 • arealet af egnede levested for orkidéen mygblomst blev udvidet fra 1,5 ha til 8-10 ha
 • de besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser blev forbedret

LIFE Helnæs

Helnæs ligger ud for det sydvestlige Fyn. LIFE Helnæs projektet blev gennemført i Natura 2000 området, som på kortet er omgivet med en grøn linje. LIFE Helnæs aktiviteterne foregik dels i Bobakkerne på den nordlige del af Helnæs, dels på Helnæs Made vest for Helnæs by. 

Kort over projektområdet

Projektforløb

Denne side er under udarbejdelse (28. maj 2014)

2013

Oktober: Besøg af miljøminister Ida Auken

September: Final seminar for LIFE Helnæs og LIFE Overdrev II

2012

2011

Februar: Offentligt møde om projektet


2010

Projektstart

Helnæs Made

Rydning på Helnæs Bobakkerne

Dokumentarkiv

Kontaktpersoner

Annita SvendsenProjektlederNaturstyrelsen - Fyn(0045) 72 54 35 44