Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skov til biodiversitetsformål

Som en del af Naturpakken udlægges der skov til biodiversitetsformål på Naturstyrelsen arealer

Faldne bøgetræer i Hingstbjerg ved Gråsten. Foto: Per Fløng.

Projekttype Naturpakke
Periode Igangværende

I de kommende år skal der på statens arealer udlægges yderligere 10.000 ha urørt løv- og nåleskov helt uden træproduktion og 3.300 ha skov til biodiversitetsformål med en nedsat træproduktion. Når Naturpakken er implementeret, vil der i alt være 22.300 ha skov til biodiversitetsformål på statens arealer svarende til 20%. Der er mere end en fordobling af det nuværende skovareal til biodiversitetsformål på statens arealer.

Ny viden udgør grundlaget


Ny viden fra en landsdækkende kortlægning af naturmæssigt særligt værdifuld skov og fra en analyse af sjældne arter på statens arealer bidrager til grundlaget for udpegningen. Udlægningen af arealerne bliver fastlagt, så der målrettet udlægges arealer med det største potentiale for biodiversiteten. Udlægningen af skov til biodiversitetsformål på statens arealer skal ske på den mest omkostningseffektive måde. 

Der vil i en periode på 10 år for løvskove og 50 år for nåletræskovene stadig være hugst af gavntræ i skovene. Hugsten er en økonomisk forudsætning for at gennemføre indsatsen og vil ligeledes skabe lys i den skyggefulde skov og mere variation i skovens struktur og dermed bedre muligheder for udvikling af biodiversiteten. Der vil efter hugsten forsat være gamle træer i de udlagte skove, som er med til at sikre skovenes potentiale som levested for de arter, der er tilknyttet skovene.

Figur: Fordeling af skov og lysåben natur på Naturstyrelsens arealer i dag. Når Naturpakken er implementeret vil 20% være udlagt til biodiversitetsformål.  

Nyheder

Inddragelse

Der nedsættes et rådgivende forum bestående af forskere fra danske forskningsinstitutioner, der løbende skal rådgive Naturstyrelsen i forbindelse med udlægningen af skove til biodiversitetsformål. 

Desuden vil Skovrådet undervejs i processen blive bedt om at drøfte og kommentere konkrete faglige spørgsmål. Naturstyrelsen vil holde øvrige interessenter orienterede om processen og dens resultater.

Når de skove, der skal udpeges, er fundet ved udgangen af 2017, vil der ske en lokal inddragelse via de lokale brugerråd. Der vil blive udarbejdet detaljerede forvaltningsplaner for hvert af de udpegede områder, og de vil derefter blive sendt i en offentlig høring i henhold til den normale praksis for udarbejdelse af planer for Naturstyrelsens arealer.

 

Sådan forløber udlægningen

Læs mere

Leveringstidspunkt Emne Beskrivelse Status
3. kvartal 2019 Forvaltningsplaner Der udarbejdes konkrete plantillæg for de udlagte skove. Indholdet i plantillæggene holdes som udgangspunkt indenfor rammerne af de overordnede retningslinjer for forvaltningen af skov med biodiversitetsformål. Plantillæggene målrettes konkret til den udlagte skov/det udlagte skovområde. Udarbejdelsen af plantillæg følger Naturstyrelsens proces for tilvejebringelse af planforslag med heraf følgende lokal inddragelse og høring. 
http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/
Afventer

Leveringstidspunkt Emne Beskrivelse Status
2. kvartal 2018 Overordnede retningslinjer for forvaltning De overordnede retningslinjer vil bl.a. beskrive hugsten i forbindelse med udfasning af skovdriften, plejetiltag, den fremtidige hugst i de 3.300 ha, der udlægges som anden biodiversitetsskov end urørt samt forholdet til andre hensyn som f.eks. kulturhistorie og friluftsliv. De overordnede retningslinjer sætter rammerne for udarbejdelsen af lokale forvaltningsplaner for de udpegede skove. Afventer

Leveringstidspunkt Emne Beskrivelse Status
4. kvartal 2017 Liste over udpegede skove Med udgangspunkt i datagrundlaget udarbejdes og offentliggøres en liste/et kort over skove, der udpeges
til biodiversitetsformål.
Afventer
2./3. kvartal 2017 Fagligt datagrundlag for udpegning Der er oprettes et samlet datasæt, der skal danne det faglige grundlag for, hvilke skove der skal udpeges. Datasættet vil bl.a. indeholde viden om biologiske egenskaber, administrative hensyn (lovgivning), hensyn til friluftslivet samt data om omkostninger. Igangsat
1. kvartal 2017 Kriterier for kortlægning af skove med et højt biodiversitetspotentiale Kriterierne skal fungere som retningslinjer for, hvordan man finder frem til skove med et højt potentiale for at forbedre forholdene for skovens sjældne dyr og planter. Vi ved bl.a. at dødt ved, lysåbne områder i skoven og gamle træer har betydning for mange arters overlevelse. Et foreløbigt udkast til kriterierne finder du her. Naturstyrelsens vil på baggrund af skovrådets kommentarer arbejde videre med kriterierne samt bede forskerne om input til færdiggørelsen af kriterierne.

 

Naturpakken på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

- gå til mfvm.dk

Skovrådet og dets medlemmer

- gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Per Lynge Jensen

Projektleder biodiversitetsskov
Natur