Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturpark Amager

Fokus på natur- og landskabelige sammenhænge mellem natur og by ved at skabe en naturpark af international klasse.

luftfoto naturpark Amager

Naturpark Amager projektet vil de kommende år udvikle området til glæde for mennesker og natur. 

Projekttype  Udvikling af Naturpark
Periode  2013-2020
Samarbejdspartnere Naturstyrelsen, Københavns-, Tårnby-, og Dragør Kommuner og By&Havn 
Økonomi

Budget forslag 75 millioner kr. samt fondsfinansiering 

Naturpark amager logoer

Projektbeskrivelse

Naturpark Amager er 3.500 ha sammenhængende landskab, storslået natur og en fantastisk kyststrækning, der ligger som en del af Danmarks hovedstad. Det er en naturperle, overset af mange, men med enestående natur- og friluftsoplevelser mindre end en halv times gang fra Københavns
Rådhusplads.

Naturpark Amager er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn.
Naturparken skal udvikles over mange år, og med en bred inddragelse af borgere og interessenter. Det vi ser som målet i dag, kan måske være et andet om 10, 20 og 30 år. Den dynamik der ligger i samfundet og nye generationer, skal der også være plads til.

Samarbejdet skal sætte fokus på natur-, friluftsliv og landskabelige sammenhænge mellem natur og by, og dermed kunne tiltrække en bred gruppe af borger. Det er ønsket om at skabe en naturpark af international klasse til glæde for alle omkring hovedstaden.

Udviklingsmål:

  • Naturpark Amager skal tilbyde enestående naturoplevelser tæt på hovedstaden samt et righoldigt friluftsliv.
  • Naturpark Amagers natur skal beskyttes og forvaltes, så den rummer stor mangfoldighed i dyre og plantelivet og forbedrede levevilkår for sjældne og beskyttede arter.
  • Naturpark Amager skal være kendt af alle i hovedstadsområdet og samtidig bidrage til branding af hoved stadsområdet som international grøn storby.

Partnerne har tilsluttet sig en fælles Naturparkplan 2015-2020 for naturparken. Det er blandt andet et stort ønske at kunne binde området bedre sammen med veje og stier. Som et eksempel kan nævnes den nye kystcykelsti fra Islands Brygge helt ned til Kongelunden og videre om til Dragør. Et andet særligt fokusområde er udviklingen af kanten mellem by og fælled for at skabe bedre overgange og synergi mellem aktiviteter. Link Naturparkplan

I januar 2015 blev det samlede område Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand formelt udpeget til Naturpark Amager under Friluftsrådets mærkningsordning. Parallelt med forarbejdet til denne udpegning har Københavns Universitet undersøgt status og udviklingspotentialer og udarbejdet et visionskatalog med mulige konkrete indsatser, der vil kunne styrke parkens oplevelseskvaliteter.

Læs mere om Naturpark Amager i Naturguiden: Naturpark Amager

Naturparkråd

Naturparkrådet for Naturpark Amager er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers udbredelsesområde.

Formålet med samarbejdet er:

  • At sikre og udvikle områdets store natur- og friluftsmæssige betydning og fremme muligheder for natur- og friluftsoplevelser inden for Naturparkens område.
  • At være rådgivende for Dragør, Tårnby og Københavns kommuner, By- og Havn og Naturstyrelsen i drift og udvikling af Naturparken

Læs mere om brugerråd, komisorium og mødereferater Naturparkråd 

Nyheder

Publikationer

Naturpark Amager folder

NATURPARKAMAGER_Folder jan 2017.pdf

Notat dåvildt og hegn på Kalvebod Fælled

Notat dåvildt og hegn på Kalvebod Fælled

Naturparkplanen er en fælles vision for udvikling af natur, kultur og friluftsliv, for de fem samarbejdspartner.

Naturpark Amager - Naturparkplan 2015-2020

Hæfte med kytstbeskrivelse og udviklingsmuligheder

Naturpark - Amager - 25 km kyst 25 km muligheder
 

Publikationer: Naturpark Amager — Muligheder og indsatser, temarapporter og Naturpark Amager - Muligheder og indsatser, katalog er to sideordnede publikationer, der formidler projektets analyser, konklusioner og forslag.

Naturpark Amager — Muligheder og indsatser tema rapport 

Naturpark Amager - Muligheder og indsatser, katalog

En stor undersøgelse af besøg publikumsbesøg på Kalvebod Fælled

Rapport-Friluftsliv Kalvebod Fælled 2014

Naturpark Amager - Udviklingsstrategi 2013

Projektforløb

2015

Januar 2015 godkendes Naturpark Amager som omfattet af Friluftsrådets Mærkningsordning.[ henvisning til udpegnings p-meddelelse i dokumentarkiv]

Mere end 100 organisationer og interessenter orienteres om, at Naturpark Amager nu er en af de fire Naturparker, der indtil videre er udnævnt i Danmark. De tilsendes samtidig den trykte udgave af Naturparkplanen.

Københavns Universitets projekt : ”Naturpark Amager, Muligheder og Indsatser” færdiggøres.

Primo 2015 iværksættes et arbejde sammen med fonde ift. at få afklaret finansieringsmuligheder for iværksættelse af mulige konkrete projekter i Naturparken.

Københavns Kommune iværksætter en lokalplanproces for Ørestad Syd [ tidspunkt ]

Efterår 2015 (?) Naturparkråd for Naturpark Amager nedsættes. [ kommissorium vedlægges ]

2014

Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og Udviklingsselskabet By&Havn indgår februar 2014 en partnerskabsaftale om den videre udvikling af Naturpark Amager.

Som led i arbejdet med udformningen af Naturparkplanen afholdes et velbesøgt større Åbent Hus arrangement og friluftsfest d. 4. maj i Naturpark Amager. Der deltog ca. 2000 personer i arrangementet, hvor der bl.a. var mulighed for at drøfte ideer til den fortsatte udvikling af Naturparken.

Sommeren 2014. Nordea-fonden uddeler 1 mio. kr. til et forprojekt om udviklingen af Naturpar Amager. Projektet skal gennemføres af Københavns Universitet.

September 2014 indsendes Ansøgning samt Naturparkplan til Friluftsrådet med henblik på at blive omfattet af Mærkningsordningen for Danske Naturparker.

November 2014 foreligger Dommerbetænkning for projektkonkurrence udskrevet af By&Havn med henblik på en Masterplan for Ørestad Syd, herunder afgrænsningen til Naturpark Amager. Læs dommerbetænkningen

2013

I begyndelsen af 2013 indtræder Dragør Kommune også som part i den videre udvikling af Naturpark Amager.

Interessentmøderne i efteråret 2012 resulterede i en stor vifte af forslag og kommentarer, som blev drøftet ved endnu et møde i foråret 2013, hvor rammer og temaer for en kommende Udviklingsstrategi for Naturparken blev drøftet.

Som led i arbejdet med udviklingsstrategien udarbejdes en registrering i foråret 2013 af indgange, stier, parkeringsforhold og offentlig transport. Læs registreringsrapporten.

Sommeren 2013 foreligger Udviklingsstrategi for Naturpark Amager. Udviklingsstrategien udsendes til mere end 100 lokale foreninger, interessenter og organisationer.

Slutningen af 2013 iværksættes et arbejde med henblik på at blive omfattet af Friluftrådets Mærkningsordning for Naturparker, og udarbejde en Naturparkplan for en fem- årig periode, som bl.a konkretiserer Udviklingsstrategien.

2012

Oplæg til vision for Naturpark Amager udarbejdes af Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Udviklingssleskabet By&Havn, som i løbet af efteråret drøftes på en række møder med en bred kreds af interessenter og organisationer. På møderne deltog ca. 100 repræsentanter, og der blev i workshops drøftet visionstemaer for den videre udvikling og benyttelse af arealerne. 

Kort over projektområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Jes Aagaard

Naturvejleder
Naturstyrelsen Hovedstaden