Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tolstrup Enge

Indvielse 16. juni 2017

Program:

16.00 Ankomst (der kan parkeres ved kirken og spadseres ned af Kirkevej)

16.10 Indvielse ved udvalgsformand Ole Pilgaard Andersen, Horsens kommune
          og skovrider Søren Hald, Naturstyrelsen Søhøjlandet

16.30 Naturstyrelsen og Gedved Lokalråd serverer en let forfriskning

17.00 Tilbud om vandretur i ådalen med indlagte naturhistorier v. Eigil Holm, Gedved 

Derudover vil det i løbet af eftermiddagen være muligt at få et kig på åens nye dyre- og planteliv ved biolog Anne Gro Thomsen, Naturstyrelsen Søhøjlandet og biolog Jan Kunstmann, Horsens kommune.

Vi glæder os til at se jer!

 

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen Søhøjlandet afslutter i foråret 2017 vådområdeprojekt Tolstrup Enge, der har til formål at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. Projektet vil resultere i en årlig fjernelse af 3,7 tons kvælstof. Projektet kan desuden supplere kommunens indsats mod ekstrem nedbør, der skaber oversvømmelser i Horsens.

Projektområdet er beliggende nordøst for Gedved by i Horsens kommune. Der er et godt kik over projektområdet fra den nye parkeringsplads ved Tolstrup Kirke.

Et område på ca. 30 ha tages ud af omdrift og skal fremover henligge i natur som vedvarende græs eller vanddækket.

Tolstrup Å genslynges og vandløbsbunden hæves. Den hidtidige afvanding i området bringes til ophør ved at lukke dræn og grøfter inden for projektområdet.

For at øge kvælstoffjernelsen etableres der overrislingsområder, hvor de omkringliggende markers dræn føres til overfladen. Derved kan noget af det kvælstof der tilføres området med drænene nå at blive omsat inden vandet når Tolstrup Å.

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Som et resultat af jordfordelingen ejes størstedelen af projektområdet nu af NaturErhvervstyrelsen. Arealet sættes til salg når projektet er gennemført.

 

Fakta

Der genslynges 1,6 km vandløb med udgangspunkt i historiske kort fra området.

Vandløbsbunden hæves og der genskabes 16 gydebanker på strækningen. 

Der flyttes 6200 m3 jord.

Der etableres 4 overrislingsområder.

 

Projektforløb

2017

  • 16. juni: indvielse af vådområdeprojektet

  • januar – april: Anlægsarbejde

2016

  • projektering og myndighedsbehandling

2015

  • lodsejerforhandlinger og jordfordelingskendelse

2014

  • tilsagn om bevilling til realisering

2012

  • forundersøgelser af projektmulighed

 

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Anne Gro Thomsen

Projektleder, Biolog
Naturstyrelsen Søhøjlandet

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2017 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined

undefined