Skovbrug

De danske skove består dels af statsskovene, der forvaltes af Naturstyrelsens lokale enheder og dels af landets mange privatejede skove. Nedenfor finder du mere fakta om de danske skove.

Fakta om de danske skove

I Danmark er der officielt 608.078 ha skov, svarende til 14,1 procent af landets areal. I Danmark er skovene ujævnt fordelt med meget skov langs den jyske højderyg, i Nordsjælland og på Bornholm. Mens der er meget mindre skov ved de stor byer.

Infografik: De danske skove

Nåletræer er mest almindelige

Nåletræerne har vundet stort indpas i Danmark, fordi de er hårdføre og derfor er gode at plante på hede- og klitarealer, og fordi de vokser hurtigt og derfor ofte har været en bedre forretning for skovejerne end løvtræerne. Af den grund er der mest nåletræ i Jylland. Nåletræer optager 50% af det samlede skovareal, mens løvtræerne optager 46,4%. Det resterende areal er ubevokset eller man har ikke identificeret en træart på arealet.Infografik: Nåletræer

De fleste arter af løvtræ som fx eg og bøg hører naturligt til i Danmark, mens nåletræerne er indført til landet gennem de sidste 200-300 år. F.eks. er Danmarks mest almindelige træart, rødgranen, indført fra andre europæiske lande såsom Sverige og Tyskland, medens andre arter som f.eks. Sitkagran og Douglasgran er indført fra Nordamerika.

Overblik over statsskovene

Kort der viser skovene i Danmark

Regionale forskelle

Fordelingen af skov i Danmark kan varierer fra region til region. I Hovedstadsregionen, der omfatter Nordsjælland og Bornholm er skovprocenten over 17, mens den i Region Syddanmark er 11,2.

Sammenligner vi med EU som helhed er Danmark et skovfattigt land. Det samlede skovareal i EU op på ca. 1 mia. ha (2011) eller hvad der svarer til ca. 25% af Verdens samlede skovareal.

De danske skoves historie

Oprindeligt var det meste af Danmark dækket af skov, men efter århundreder med ukontrolleret hugst og rydning til landbrug, dækkede skovene kun 2-3 procent af Danmarks areal omkring år 1800.

Siden skovlovens vedtagelse i 1805 har det været forbudt at rydde skov i Danmark, og samtidigt er der lige siden gjort et stort arbejde for at plante mere skov herhjemme. Det samlede skovarealet er derfor vokset betydeligt, og det vokser stadig. Skovene er plantet overalt i landet, men de er især blevet etableret i hede- og klitområderne i Midt- og Vestjylland. Læs om hvordan de danske skove drives og udvikles.

Mere træ i skovene

Danmark forbruger langt mere træ end vi producerer. Hvert år hugges der ca. 4,3 millioner m3, men alligevel bliver der mere træ i de danske skove - hele 2,4 mio. m3 mere pr. år.

Skov per indbygger

For hver indbygger i Danmark er der ca. 0,1 ha skov, hvilket svarer til et areal på størrelse med en stor parcelhusgrund. På europæisk plan har hver indbygger i gennemsnit ca. 1,97 ha skov.

Grønne hensyn

Naturstyrelsen driver skovene efter naturnære principper og følger en række grønne hensyn. Du kan læse mere om, hvordan vi driver statens skove og de grønne hensyn.

Hvis du vil vide mere

Så se mere skovstatistik i "Skove og plantager 2012", Købanhavns Universitet.