Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Privat skovrejsning

Skovrejsning

I Danmark ønsker vi mere skov. Det gør vi, fordi skove kan tilgodese en lang række forskellige interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m. Det langsigtede mål er en fordobling af det danske skovareal.

At rejse skov er en stor opgave. Det kræver både arbejde, tid og penge. Målet om at fordoble skovarealet kan ikke nås uden det offentlige hjælper til. Derfor er det muligt at få tilskud til skovrejsning.

Vejledningen er blevet ændret i 2007, 2008, 2012 og 2015.

Vejledning om skovrejsning 2016 (PDF). Ny vejledning er under udarbejdelse.

Der gives tilskud til

 • anlæg og pleje af bevoksninger
 • tillæg for anlæg uden brug af pesticider
 • tillæg for anlæg med skånsom jordbearbejdning
 • opsætning af hegn mod vildtet
 • udarbejdelse af skovkort og fastsættelse af areal
 • jordbundsundersøgelse

Der kan gives tilskud til private ejere af landbrugsjord. Landbrugsjorden skal ligge i skovrejsningsområde eller område, hvor skovrejsning er mulig. Disse områder udlægges af kommunerne.

Hvem kan få tilskud?

 • Private ejere af landbrugsjord

Ansøgning

Digital selvbetjening

Ansøgning skal ske ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet digitalt jf. bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning §8.

Gå til digital ansøgning.

Ansøgningsportalen er ikke åben endnu.

Det er nødvendigt at have en NemID eller digital signatur, når du ansøger elektronisk. Du kan nemt og gratis bestille en NemID . Bemærk at det kan tage 5-7 dage før du modtager nøglekort og adgangskode.

Konsulenter kan søge digitalt på vegne af ejerne, hvis de har en fuldmagt, eller ejer signerer digitalt efterfølgende. Konsulenter kan bestille en virksomhedsrelateret NemID.

Opstår der problemer eller spørgsmål under udfyldelsen af den digitale ansøgning kan den lokale tilskudsenhed kontaktes. Her kan du også få yderligere oplysninger om tilskudsordningerne.

Se, hvilken lokal enhed du skal henvende dig til

En ansøgning skal indeholde følgende

 • Ansøgningsskema til skovrejsning
 • Tilplantningsplan med kortmateriale og bevoksningsliste
 • Matrikelkort i 1.4000, hvor fredskovspligtens omfang er indtegnet
 • Evt. dokumentation for forberedende undersøgelser
 • Jordbundstypekort hvis dybdepløjning påtænkes

Ansøgningsfrist

Det forventes, at ansøgningsrunden starter den 1. juli 2016 med ansøgningsfrist den 1. september 2016.
Der tages forbehold for, at bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning kan træde i kraft forud for ansøgningsrundens start.
Den endelige ansøgningsperiode vil senere blive meldt ud her på hjemmesiden. Vi opfordrer derfor, at du holder dig orienteret her på hjemmesiden.

Følg status på ansøgningen online

Naturstyrelsen har oprettet en hjemmeside, hvor ansøgerne hver især kan se, hvad status er for deres tilskudsansøgning.
Gå til Følg din sag og tast journalnummer og pin-kode, som er oplyst i kvitteringsbrevet for din tilskudsansøgning.

 

I 2013 bestilte Naturstyrelsen en evalueringen af skovrejsningsordningen for årene 1998-2012. Se evalueringens konklusioner eller læs rapporten .

Skovrejsningsordningen har en klar betydning i forhold til skovpolitiske mål, og der er overordnet set tilfredshed med ordningen. Dette og andre konklusioner kan læses i evalueringsrapporten.

Naturstyrelsen bestilte i 2013 en evaluering af skovrejsningsordningen for 1998-2012. Evalueringen følger op på den tidligere evaluering af den gennemførte skovrejsning 1989-1998 . Orbicon og IGN, Københavns Universitet har i fællesskab gennemført evalueringen.

Evalueringsrapporten dokumenterer både kvantitative og kvalitative effekter af skovrejsningsordningen samt foreslår ændringer omkring administration og opbygning af ordningen. Evalueringen er baseret på undersøgelse af tilskudsdata, NFI-data, interviews samt en opsamling af en række andre kilder.

Rapporten angiver, at der i perioden er realiseret 18.629 ha inkl. åbne arealer ud af et samlet tilskudsareal på 25.984 ha. Det gennemsnitlige areal pr. sag for de i alt 3.643 skovrejsningsprojekter er på 7 ha., og der er i gennemsnit tilplantet 1.180 ha. pr. år.

Rapporten konkluderer, at de nye skove generelt er robuste og kan levere flersidige goder på højt niveau, herunder biomasse, CO2-oplagring, biodiversitet m.m. Dog antydes en usikkerhed omkring de produktionsmæssige værdier af skovene, ligesom der konstateres et betydeligt driftsefterslæb, især i form af manglende udtynding af hjælpetræer.

Der er generel tilfredshed med skovrejsningsordningen og Naturstyrelsens administration af denne. Det konkluderes, at ordningens opbygning i høj grad er styrende for geografi og træartsvalg og klart er medvirkende til at fremme skovpolitiske mål.

Naturstyrelsen vil bruge evalueringens resultater og konklusioner til dels at dokumentere skovrejsningsordningens målopfyldelse, dels i det videre arbejde med det nationale skovprogram og udviklingen af skovrejsningsordningen.

Læs rapporten i sin helhed.

Naturstyrelsen bliver delt i to 

Fra 1. juli 2016 bliver Naturstyrelsen delt i to. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), som er overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen (NST), som skal forvalte Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemføre projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv. 
Læs mere om delingen i Folder om opdeling.

Udgivelser

Lovgivning


Tilskuddet ydes i henhold til lov nr. 678 af 14. juni 2013 (Skovloven) og reglerne er fastsat i Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning nr. 423 af 8. maj 2012 .

Beslægtede emner

Kontakt

Administrationen af tilskudsordningerne omkring privat skovdrift og skovrejsning samt Natura2000-anmeldeordningen varetages af seks af Naturstyrelsens lokale enheder.

Find din lokale enhed

Følg din sag

Har du et sagsnummer og en PIN-kode, kan du følge din sag

Følg din sag

Plantevalg

For at finde frem til hvilke planter, der bedst egner sig til jorden på dit areal har Naturstyrelsen i samarbejde med Skov og Landskab, Københavns Universitet udviklet plantevalg.dk

Besøg plantevalg.dk