Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Kræver min aktivitet tilladelse?

Rollespil. Foto: Bicolline.org og Trollball.org. WikiCommons.

De fleste aktiviteter kræver ingen særlig tilladelse

Du skal søge om tilladelse til aktiviteter, som ikke er lejlighedsvis, almindelig stilfærdig færdsel som f.eks.:

 • Bilkørsel/Motorkørsel
 • Dyrehaver
 • Erhvervsmæssige (kommercielle) aktiviteter
 • Hundetræning
 • Klatring
 • Motorkørsel
 • Nat-aktiviteter
 • Ridning
 • Sejlads på søer og åer
 • Sportsarrangementer, incl. orienteringsløb
 • Teltning, lejrslagning og overnatning
 • Våben, laservåben, stærkt lys, fiskeredskaber

Er du i tvivl om, om dit arrangement kræver tilladelse, bør du kontakte Naturstyrelsens lokalenhed. For de fleste arrangementer kan du regne med hjælp til at finde egnede steder på Naturstyrelsens arealer samt tidspunkter.

Sådan søger du om tilladelse

Søg om tilladelse til en aktivitet gennem Naturstyrelsens online bookingsystem
Book i naturen

Herunder er en liste med aktiviteter, som du skal have tilladelse til:

Sejlads på søer og åer
Der er betydelige forskelle mellem retten til at sejle på forskellige søer og åer. Hvis I har ønsker om at sejle på søer og vandløb i statsskovene, så hør derfor Naturstyrelsen om, hvor I må sejle.

Vil I ud at ride?
Ridning på større veje, veje og stier mærket til ridning og i skovbund uden kultur/unge bevoksninger o.a. er tilladt. Der gælder særlige regler for ridning fra rideskoler, stutterier, hestepensioner, rideklubber o.lign. samt hestevognskørsel. Kontakt derfor Naturstyrelsen, hvis I har planer om sådanne aktiviteter.
Læs mere om ridning

Vil I ud at klatre?
Klippeklatring: På Naturstyrelsens arealer kræver det tilladelse at klatre i grupper på over 5 deltagere. Vær opmærksom på, at det på andre arealer end Naturstyrelsens ikke er tilladt at klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler på bl.a. strandbredder, andre kyststrækninger, i skove, på udyrkede arealer, m.v. Læs mere om klippeklatring
Træklatring: Det er tilladt at klatre i træer på offentligt ejede arealer, så længe der ikke anvendes sikringsudstyr eller andre hjælpemidler. Træet og dets grene må dog ikke beskadiges. Der skal altså altid søges om tilladelse til træklatring, når der anvendes klatreudstyr - både på private og statsejede arealer.
Læs mere om træklatring

Hundetræning

Der skal indhentes tilladelse til al træning af hunde. Kontakt derfor Naturstyrelsen, hvis I har planer om sådanne aktiviteter.
Læs mere om hundetræning

Erhvervsmæssige/kommercielle arrangementer
Du skal altid have tilladelse til erhvervsmæssige/kommercielle arrangementer. Når du søger, vil du få at vide, om du skal betale en afgift for sådanne arrangementer.
Se reglerne for betaling for aktiviteter på Naturstyrelsens arealer

Aktiviteter der kræver mærkning
Aktiviteter, som forudsætter afmærkninger m.v. med materialer, der ikke naturligt forekommer på stedet eller ikke naturligt forsvinder i løbet af få dage, kræver en tilladelse. Se også reglerne for afmærkninger

Overnatning på lejrpladser
Ønsker du at benytte en af Naturstyrelsens lejrpladser, skal den bookes, for at du kan være sikker på, at den er ledig, når du ankommer: Book en lejrplads

Motorkørsel Naturstyrelsen giver kun sjældent tilladelse til motorkørsel i forbindelse med arrangementer.

Anvendelse af våben, laservåben, stærkt lys, fiskeredskaber etc.
På Naturstyrelsens arealer kræver det tilladelse

Bemærk, at selv om ”våbnet” eller genstanden, du færdes med, ikke er omfattet af lovgivningen, så er det ikke tilladt at anvende den på en måde, så den fx blænder piloter på fly, eller generer andre personer, der færdes i naturen.

Regler for organiseret brug

Der findes særlige regler for organiseret brug af skove og naturområder. Reglerne findes i § 7 og § 17 stk 2 i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen

Særlige regler for Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn

Der gives ikke tilladelse til egentlige orienteringsløb og terrænsport. Andre aktiviteter med op til 100 deltagere kan afholdes uden tilladelse mellem kl. 7 og solnedgang. I må dog ikke udsætte poster, afmærke ruter mv. Arrangementer må ikke afholdes i nærheden af foderhuse og foderhække.
Er I over 100 deltagere, eller er arrangementet kommercielt, skal der søges tilladelse. Du skal søge om tilladelse til aktiviteter, hvis aktiviteterne på en eller anden måde påvirker andre skovgæsters oplevelse af naturen, skovens dyr og planter eller skovdriften.

Særlige regler for Haderslev Dyrehave

I Haderslev Dyrehave tillades ikke aktiviteter, der forstyrrer vildtet. Det gælder især o-løb. Der må ikke benyttes faste poster. Naturstyrelsen lukker i perioder enkelte skovområder for at give særligt følsomme dyr fred til at yngle.

Ud over disse begrænsninger er der nogle arealer og tidspunkter, du så vidt muligt bedes undgå:

 • Aktiviteter i maj og første halvdel af juni måned som er meget forstyrrende eller foregår uden for skovvejene af hensyn til ynglende dyr
 • Aktiviteter uden for skovvejene der fører igennem tætte bevoksninger, vådområder, landbrugsarealer med afgrøder, områder med kreaturer, fortidsminder eller arealer med meget publikum
 • Aktiviteter uden for skovvejene der foregår tæt på større offentlige asfaltveje for at undgå at presse vildtet ud på vejene med fare for ulykker
 • Aktiviteter i den nordvestlige del af Frøslev Plantage og den østlige del af Bommerlund Plantage af hensyn til kronvildtet

For de fleste arrangementer kan du regne med hjælp til at finde andre egnede steder på Naturstyrelsens arealer eller andre tidspunkter.

 

Hjælp til arrangementer

Hvis du ønsker hjælp til dit arrangement, er det en god idé at kontakte Naturstyrelsens lokalenhed mindst 1 måned før arrangementet. Vi kan dog ikke på forhånd love, at vi altid kan hjælpe til.

Selv om din aktivitet ikke kræver tilladelse, kan andre have fået tilladelse til aktiviteter, som ikke er forenelige med dit. Derfor kan det være en god idé, at kontakte Naturstyrelsens lokalenhed først eller tjekke på Book i naturen

Find din lokale enhed