Tilfredshedsundersøgelse

Evaluering af tilfredshedsundersøgelse af skovhjælperprojektet foretaget i marts 2010.

Brugernes skema:
Alle 5 brugere, som var tilknyttet projektet på tidspunkt for undersøgelsen,  deltog i projektet. De er alle fortsat tilknyttet projektet. Projektet har siden haft forskellige i praktik, og der er nu i september 2010 indskrevet yderligere en fast bruger så projektet, som nu rummer 6 faste brugere. Arbejdslederen er fortsat Kenneth. 2 brugere har været med fra starten siden april 2009 og de efterfølgende er kommet til siden.
Alle de adspurgte projektsdeltagere er positive og synes godt om projektet. De ønsker alle at fortsætte i projektet og har ingen planer om at finde andet eller vende tilbage til tidligere dagtilbud.
Alle brugere beskriver forskellige opgaver, som de specielt godt kan lide at lave i projektet, og mange af de opgaver er forskellige. Det harmonerer godt med, at arbejdslederen har fundet det hensigtsmæssigt at give hver bruger sit ansvarsområde, udover de fælles opgaver i gruppen. Herunder nævner nogle af brugerne specifikt også sammenholdet og kammeratskabet med gruppen som noget ,de godt kan lide ved projektet. En bruger benytter lejligheden til at nævne, at han ikke er så glad for at rydde.
Størsteparten af brugerne har ikke forslag til hvordan deres arbejdsplads kan gøres bedre, men nævner derimod at det fungerer godt. En enkelt anfører at han gerne vil prøve noget nyt i skoven, uden dog at konkretisere hvad der ønskes. På et andet tidspunkt i undersøgelsen oplyser en deltager at han gerne vil på kursus ligesom Kenneth.
Alle brugerne oplyser at de har det godt med deres kollegaer i skovhjælperprojektet. Ligeledes at de har det godt med og er meget glade for deres arbejdsleder Kenneth.
Samlet vurderes det at brugerne er meget glade for projektet, deres daglige arbejde og glade for deres arbejdsleder i projektet.
Det skal undersøges nærmere, om der er flere i projektet, der gerne vil deltage i kursus, hvad det eventuelt skal omhandle og hvilke andre opgaver i skoven, der efterlyses og kunne være interessante.

Pårørende/støttebrugeres skema:
Også her blev alle de udsendte skemaer  besvaret henholdsvis af et forældrepar og de resterende af brugernes tilknyttede støttepersoner.

De fleste af de pårørende/støttepersoner kender til projektet og har fulgt med løbende ved, at brugeren har fortalt om projektet, ved deltagelse i arrangementer og ved at følge med i skovhjælpernes side på facebook.
Størstedelen af de pårørende/støttepersoner ytrer sig meget positivt omkring projektet, herunder at det er mere positivt end de dagtilbud, de tidligere har oplevet/haft kendskab til, blandt andet ved at det er en lille gruppe, stoltheden ved arbejdstøjet/arbejdsidentitetet. Det er positivt, at arbejdet er fysisk og udendørs, og brugerne er naturlig trætte om aftenen. Deres oplevelse er også, at brugerne er meget glade for projektet.
Alle de pårørende har fået mange tilbagemeldinger fra brugerne om, hvad de konkret laver i projektet.
Størstedelen af de pårørende/støttepersoner har set en positiv udvikling eller en endog meget positiv udvikling hos brugeren siden start i projektet. For en brugers vedkommende er svaret umiddelbart nej, men at han måske er blevet lidt gladere. Den positive udvikling har blandt andet givet sig udtryk i, at brugerne er blevet mere glade, tilfredse og positive, udtrykker glæde og stolthed, blevet mere rolige og taler meget om sin dagligdag.
Der er dog ingen indikationer på at projektet har medvirket til en bedring af brugernes motoriske udvikling, selvom en brugers støtteperson skriver at pgl. aldrig tidligere har været så fysisk aktivt og det på sigt må give sig udtryk i bedre fysik.
Ingen af de pårørende/støttemedarbejdere udtrykker negative holdninger til dele af projektet eller de andre deltagere.
Størstedelen har ingen forslag til, hvordan projektet kan gøres bedre. En enkelt ønsker dog, at der holdes flere møder, hvor der er mulighed for at komme med forslag om, hvad der skal laves og hvor det drøftes, hvordan brugerne har det. Uvist om det er brugeren eller de pårørende som har dette ønske.
Samlet vurderes det, at de pårørende/støttemedarbejderne også er positive i forhold til projektet og ikke har ønsker om større ændringer.
Det skal undersøges nærmeres, om der er behov for informationsmøder eller yderligere arrangementer for de pårørende/støttemedarbejdere. Ligeledes om brugerne har et ønske om større medbestemmelse i dagligdagen, hvor det er muligt.

Udarbejdet af Kristel Egevælde og Kim Pedersen