Midtsjælland

Området strækker sig fra Roskilde Fjord og bunden af Isefjord i nord over godset Skjoldnæsholm i syd til Vallø Slot og Gjorslev Gods i øst. Den sydlige del er et stærkt kuperet bakkeland med store sammenhængende skove. Syd for Hvalsø ligger Sjællands højeste punkt, Gyldenløveshøj, som er 126 m. Nord herfor ligger i et bredt bånd godserne Ledreborg, Lindholm og Åstrup, der danner et åbent herregårdslandskab med vidtstrakte marker og spredte gamle løvskove. Omkring den lavvandede inderste del af Roskilde Fjord opleves et idyllisk landskab med fligede kyststrækninger med vige og halvøer.

Bidstrup efter stormfald. Fotograf Ole Malling

Naturen

I den sydlige del af området er de biologiske interesser knyttet til kombinationen af mindre vådområder og store skove. Skovomkradsede dale med små vandløb og søer veksler mellem smalle, dyrkede dalstrøg. Vegetationen er artsrig og præget af jordbundens høje kalkindhold. Kystområderne i den nordlige del er forholdsvis uberørte med større strækninger af strandenge og løvskov, der er af stor værdi for fuglelivet. Roskilde Fjord er af international betydning for rastende andefugle.

Læs mere

Geologi

Landskabet i området er udformet i løbet af sidste istid. Bakkelandet omkring Sjællands højeste punkt; Gyldenløveshøj er et gigantisk dødislandskab, afgrænset mod øst af et nord-syd forløbende strøg af israndsbakker. Også i Hornsherred findes systemer af israndsbakker dannet af en gletschertunge fra øst. Hele området gennemskæres af tunneldale i forskellige retninger og af forskellige aldre. Eksempelvis kan nævnes dalene ved Skibby og Kirke Hvalsø.

Inspiration til andre aktiviteter i området