Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Strandbeskyttelseslinjen

Folketinget har besluttet, at de danske kyster skal bevares så uberørte som muligt. Det sker gennem naturbeskyttelseslovens afsnit om strandbeskyttelse.
Strandbeskyttelseslinjen administreres sammen med klitfredningslinjen. Klik her for information om klitfredningslinjen.

Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten, i bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten. Linjen er registreret i matriklen og er noteret i tingbogen på de enkelte ejendomme.
Danmarks Miljøportal kan du se hvor strandbeskyttelseslinjen løber på din ejendom.

Hvilke regler gælder?

Naturbeskyttelsesloven rummer bestemmelser om strandbeskyttelse.
Strandbeskyttelseslinjen og de klitfredede arealer er fastlagt af miljøministeren og administreres af Naturstyrelsen.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

Det er som udgangspunkt forbudt at lave indgreb i og på arealer, som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Der gives kun dispensation fra strandbeskyttelseslinjen i ganske særlige tilfælde. Bestemmelserne er gennem alle årene blevet administreret meget strengt.

For eksempel må du ikke:

 • Opføre nye bygninger eller ændre og udvide eksisterende bygninger
 • Opstille camping- eller skurvogne
 • Opsætte hegn, master, stativer, skilte m.m.
 • Ændre på terrænet ved at flytte, fjerne eller tilføre f.eks. jord og sten
 • Plante træer og buske m.v.
 • Bygge terrasser eller trapper
 • Udstykke eller foretage arealoverførsel, så der opstår nye skel
 • Henlægge haveaffald o.lign.

Enkelte undtagelser - du må gerne:

 • Fjerne beplantning og bygninger
 • Udføre almindelig mindre vedligeholdelse på bygninger
 • Udskifte vinduer med nye i samme størrelse og udformning
 • Udskifte tage med et nyt tilsvarende, hvis bygningshøjden ikke øges
 • Plante i eksisterende haver, hvis de er etableret før 1. januar 1968

For jordbruget gælder særlige regler:

 • Landbrugsmæssig drift, bortset fra tilplantning, er tilladt.
 • Efter nærmere godkendelse af placering og ydre udformning må der normalt opføres erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger.
 • Hvis hegningen har landbrugsmæssige formål, må der hegnes med sædvanlige lette trådhegn, men ikke hjortehegn, ”Dallas-hegn” og læhegn.
 • Genplantning er tilladt på arealer, som er tilplantet før 1. august 1994.

Ansøgning om dispensation

Vil du søge om en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal din ansøgning indeholde:

 • beskrivelse af det du søger om, fx. materialer, farver, dimensioner osv.
 • tegning af projektet
 • kort eller kortskitse der viser projektets placering
 • adresse og matrikelnummer
 • begrundelse for projektet

Giver en ansøgning behov for yderligere oplysninger vil Naturstyrelsen kontakte dig for at få ansøgningen suppleret.
Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal søges hos Naturstyrelsen. Strandbeskyttelseslinjen administreres særdeles restriktivt, og der gives kun undtagelsesvis dispensation. Naturstyrelsens afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet .

Strandbeskyttelseslinjen administreres af Naturstyrelsen – Det Åbne Land, der kan kontaktes via Naturstyrelsens hovedpostkasse,

Er din ejendom dækket af Strandbeskyttelseslinjen?