Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Vandplaner

Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer.

Vandområdeplaner (2015-2021)

Vandplaner for første planperiode afløses af vandområdeplaner for anden planperiode, når disse vedtages og offentliggøres. Ind til vandområdeplaner for anden planperiode er vedtaget og offentliggjort, er vandplaner for første planperiode således forsat gældende, selvom planperioden er anført som 2009-2015. Dette gælder tillige for de kommunale vandhandleplaner, der udmønter de statslige vandplaner 2009-2015

Vandområdeplanerne var i offentlig høring frem til den 23. juni 2015.

Se forslag til vandområdeplaner


Hvad er en vandplan?

Vandplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark.

De beskriver bl.a., hvilken indsats vi skal gøre for at få renere vand i vores søer, fjorde og åer. 

Læs mere om, hvad en vandplan er

Hvorfor vandområdeplaner?

Naturstyrelsen har udgivet publikationen "Bedre vandmiljø - hvorfor vandområdeplaner?" for at fremme en fælles forståelse af vores vandmiljøproblemer. 

Bedre vandmiljø - hvorfor vandområdeplaner?

Virkemidler i vandplanerne

For at opnå målet med vandplanerne, bruger vi forskellige virkemidler. Vi restaurerer f.eks. vandløb og etablerer nye vådområder.

Læs mere om virkemidlerne

Baggrund for vandplanerne

Vandplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand – skal have ”god tilstand” i 2015.

De danske vandplaner indeholder opskriften på, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen i vandrammedirektivet.

I Danmark er det Miljøministeriet, som varetager arbejdet med implementeringen af vandrammedirektivet og udarbejdelsen af vandplaner.

Nyt koncept for vandplanlægningen

I 2013 besluttede regeringen og samtlige partier i Folketinget, at vandplanlægningen i Danmark fremover skal foregå gennem et nyt koncept. Dermed er der grønt lys til bl.a. oprettelse af nye vandråd, der skal sikre større lokal inddragelse af interessenterne i de næste vandplaner.

Læs mere om vandråd

Læs mere om interessentinddragelse 


For pressen

Find kontaktoplysninger for pressen og billeder til pressebrug

Vandplaner for pressen

Hvordan er opgaverne fordelt?

Opgaverne med vandplanerne er fordelt mellem staten, Miljøministeren, Naturstyrelsen og kommunerne.

Læs mere om organiseringen bag vandplanerne