Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Vandområdeplaner 2015-2021

Vandplaner for første planperiode afløses af vandområdeplaner for anden planperiode, når disse vedtages og offentliggøres.

 

 

høringer

Høring af forslag til vandområdeplaner

Forslag til vandområdeplanerne var i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni 2015. Vandplaner for første planperiode afløses af vandområdeplaner for anden planperiode, når disse vedtages og offentliggøres.

Læs mere om høringen

Vandråd

Lokale vandråd og kommunerne har udarbejdet forslag til, hvilke vandløbsstrækninger der skal have en ekstra indsats for at forbedre det fysiske forhold i strækningerne, og hvilke indsatser der skal bruges. Der blev i foråret 2014 oprettet 23 vandråd - ét i hvert hovedvandopland.

Læs mere om vandråd

VVO

VVO'erne - Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver - omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indflydelse på miljøtilstanden i vores vandløb, søer, kystvande og grundvand. 

Læs mere om VVO'erne

arbejdsprogram

I arbejdsprogrammet er det beskrevet, hvilke elementer, der vil indgå i forberedelsen af vandområdeplanerne.

Læs mere om arbejdsprogrammet

basisanalysen (2015-2021)

I basisanalysen undersøger man vandmiljøets tilstand, og hvordan det har udviklet sig. Basisanalysen skal bruges som grundlag for vandområdeplanerne 2015 - 2021.

Læs mere om basisanalysen


Vandløbsforum

Naturstyrelsen har sammensat et vandløbsforum, som skal sikre et godt grundlag for planlægningen og prioriteringen af vandløbsindsatsen i vandområdeplanerne. 

Læs mere om vandløbsforum

Markvanding

I forbindelse med opstarten af udarbejdelsen af vandområdeplanerne for 2015-2021 blev der i sommeren 2012 nedsat en arbejdsgruppe til at videreføre arbejdet om markvanding fra 2011.

Arbejdsnotat fra markvandingsgruppen 2013

Arbejdsnotat fra markvandingsgruppen 2011