Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Forslag til vandområdeplaner

Offentlig høring over forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 med tilhørende udkast til hhv. bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer samt miljørapporter

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer var i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni 2015 kl. 12.00. Høringen var åben for alle.

Forslagene til vandområdeplaner blev præsenteret i tekstdokumenter (plandokumenter) og på et Danmarkskort, et MiljøGIS-kort. På MiljøGIS-kortet kunne man se de konkrete miljømål og indsatser, der er fastlagt for de specifikke vandområder i de respektive udkast til bekendtgørelser. Det var muligt at zoome ind på en specifik matrikel og se, om der er indhold i vandområdeplanerne, der berører denne matrikel.

Der blev endvidere offentliggjort miljørapporter, der omfatter miljø- og habitatvurderinger for vandområdeplanerne med bekendtgørelser. Miljørapporterne var omfattet af den 6 måneders offentlige høring.

Se forslag til vandområdeplaner, bekendtgørelser og miljørapporter

Vandområdedistrikt I - Jylland og Fyn
Vandområdedistrikt II - Sjælland
Vandområdedistrikt III - Bornholm
Vandområdedistrikt IV - Internationalt
MiljøGIS for forslag til vandområdeplaner
Udkast til bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer
Læsevejledning

Vandplanlægningen for planperioden 2015 – 2021 baserer sig på selve vandområdeplanen med tilhørende kortgrundlag på MiljøGIS samt særligt på følgende lovgrundlag:

 • Lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning
 • Bekendtgørelse nr. 1401 af 15. december 2014 om indholdet af vandområdeplaner
 • Bekendtgørelse nr. 1399 af 15. december om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
 • Bekendtgørelse nr. 1400 af 15. december 2014 om basisanalyser
 • Bekendtgørelse nr. 1398 af 15 december 2014 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
 • Bekendtgørelse nr. 1355 af 11. december 2006 med senere ændringer karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer
 • Udkast til Bekendtgørelse nr. aaaa 2015 om miljømål (er sendt i høring samtidig med udkast til vandområdeplan)
 • Udkast til Bekendtgørelse nr. bbbb 2015 om indsatsprogrammer(er sendt i høring samtidig med udkast til vandområdeplan) 

Hertil kommer en række supplerende oplysninger om det faglige grundlag mv, der er indgået i vandplanlægningen. Disse notater kan ses her

Vandplanlægningens bindende elementer fremgår af de nævnte love/bekendtgørelser, mens selve vandområdeplanene og tilhørende MiljøGIS ikke er bindende. 

Vandområdeplanen indeholder i overensstemmelse med vandrammedirektivet resuméer af bekendtgørelsernes indhold mv. Det understreges, at det er de til enhver tid gældende bekendtgørelser, der fastsætter f.eks. bindende miljømål og indsatser. 

Korttemaer tilgængelige via MiljøGIS fremgår af plandokumenternes bilag.

Baggrund for den offentlige høring

Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De skal være vedtaget den 22. december 2015. Vandområdeplanerne gælder fra 2015 - 2021.

De endelige vandplaner for perioden 2009-2015 blev offentliggjort 30. oktober 2014.
Læs mere om vandplanerne for første planperiode

Vandområdeplanen for den kommende planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode. 

Det fremgår af lov om vandplanlægning, at vandplanlægningen består af følgende elementer: 

 • Udarbejdelse af forslag til vandområdeplan med udkast til bekendtgørelser om hhv. miljømål og indsatsprogrammer og udsendelse heraf i offentlig høring i 6 måneder. Høringen varer fra den 22. december 2014 til den 23. juni 2015.

 • Nedsættelse af Vandråd.
  Kommunerne har med bistand fra lokale vandråd udarbejdet forslag til foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Der blev i foråret 2014 oprettet 23 vandråd, - ét i hvert hovedvandopland.
  Læs mere om vandråd

 • Udarbejdelse af en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver (VVO’er) som skal løses. 
  VVO’erne omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indflydelse på miljøtilstanden i vores vandløb, søer, kystvande og grundvand. Oversigten var i 6 måneders høring frem til den 18. august 2014.
  Læs mere om VVO'erne

 • Offentliggørelse af et arbejdsprogram.
  I arbejdsprogrammet redegør Naturstyrelsen for, hvilke elementer der vil indgå i forberedelsen af vandområdeplanerne. Forslag til arbejdsprogram var i 6 måneders høring frem til den 18. november 2013.
  Læs mere om arbejdsprogrammet

 • Udarbejdelse af en basisanalyse.
  I basisanalysen undersøger man vandmiljøets tilstand, og hvordan det har udviklet sig. Basisanalysen skal bruges som grundlag for vandområdeplanerne 2015 - 2021. Basisanalysen for den kommende planperiode blev offentliggjort den 18. februar 2014.
  Læs mere om basisanalysen

Den konkrete vandplanlægning omfatter alle de konkret afgrænsede vandområder, der fremgår af MiljøGIS. For de øvrige vandområder varetages hensynet til tilstanden gennem myndighedernes administration af sektorlovgivningen.

OBS! Orientering om yderligere justering af MiljøGIS

Den 22. december 2014 blev udkast til vandområdeplaner for anden planperiode samt udkast til bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer udsendt i seks måneders offentlig høring.

Det blev efterfølgende konstateret, at der i forbindelse med opsætningen af vandområdeplanernes MiljøGIS blev anvendt enkelte forkerte versioner af kort over afgrænsning af vandløb og kort over miljømål, hvilket medførte enkelte fejlagtige visninger på MiljøGIS. Disse forhold blev rettet den 18. januar 2015. 

Det er dog desværre konstateret, at et teknisk problem i Geodatastyrelsens driftssystem medførte, at rettelserne kun delvist slog i gennem på MiljøGIS, hvilket betyder, at et mindre antal km vandløb har fået vist et forkert miljømål. Forholdet er per 23. marts 2015 nu rettet fuldstændig. 

Dette notat indeholder et kort over samt tabel med de vandløb, der har været vist med forkert miljømål.

OBS! Orientering om justering af MiljøGIS

Det er blevet konstateret, at der i forbindelse med opsætningen af vandområdeplanernes MiljøGIS blev anvendt enkelte forkerte versioner af kort over afgrænsning af vandløb og kort over miljømål. Dette medførte, at visse vandløb, der ikke er omfattet af udkast til vandområdeplaner, fremgik af MiljøGIS, samt at et mindre antal km vandløb fik vist et forkert miljømål.

Der er pr. 18. januar 2015 sket den fornødne justering af MiljøGIS.