Forpagtning af Gilbjerg Hoved

Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder forpagtning af græsningsareal på ca. 14,7 ha, samt slæt på ca. 3-4 ha, ved ”Gilbjerg Hoved”, vest for Gilleleje. Udbud af areal ved ”Gilbjerg Hoved – Græsningsareal og slæt” med tilbudsfrist; Fredag den 1. december 2023, kl. 12.00

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Nordsjælland,
Gillelejevej 2B
3230 Græsted

Kontaktperson Mikkel Bornø Clausen
Tlf. 2321 5338 / 7254 3183
E-mail: mibor@nst.dk

1. Beskrivelse af forpagtningen

Arealerne er beliggende vest for Gilleleje, og har en størrelse på henholdsvis ca. 14,7 ha for Areal A (græsning) og ca. 3-4 ha for Areal B (slæt). Samlet ca. 18,5 ha.

Areal A udgøres af en sammenhængende fold til afgræsning, med offentlig adgang. Arealet består af lysåbent overdrev med indslag af mose og søer. Arealet er § 3-registreret jf. naturbeskyttelsesloven, som overdrev, mose og sø. Arealet er Natura 2000 område nr. 129 ”Gilbjerg Hoved”.

Driftsformen skal være afgræsning med kreaturer, evt. suppleret med heste.

Areal B nord for folden mod kysten er fredet.

Driftformen skal være slæt i rotation. Der skal én gang årligt tages slæt på ca. 3-4 ha, svarende til ca. 1/3 af arealet.

Ved forpagtning gælder følgende for græsningsarealet (Areal A):

 • Græsningsarealet omfatter ca. 14,7 ha. Se bilag 1a, oversigtskort og bilag 1b, detailkort.
 • Dyrene skal gå på arealet så længe det er muligt, inden for lovens rammer. (april-december)
 • Der er tilsagn, ”Pleje af græs- og naturarealer, type 67 (arealer med afgræsning), på i alt 13,00 ha. (1/9-19 – 31/8-24)
 • Der er tidligere søgt Grundbetaling på 13,00 ha.
 • Tilskud/tilsagn må ikke stå i vejen for efterlevelse af naturmål (bilag 3), se nærmere i kontrakten.
 • Supplerende pleje i form af slåning/afpudsning og rydning udføres af Naturstyrelsen.
 • Arealet er Natura 2000 og registreret som beskyttet natur (NBL §3 overdrev, mose og sø) (se bilag 1c)
 • Arealet har en High Nature Value (HNV-værdi) mellem 4-7 (Se bilag 1d).
 • Der er publikumsfærdsel i området.
 • Særligt opsøgende eller nervøse dyr (uvane dyr) må ikke sættes ud på arealet.
 • Opmærksomheden henledes på, at Naturstyrelsens arealforvaltning tager udgangspunkt i at arealerne plejes med stor hensyntagen til de landskabelige, natur- og miljømæssige forhold.
 • Der må ikke tilskudsfodres på arealet.
 • Kontrakten løber i 5 år fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2028. Herefter foreligger mulighed for at forlænge kontrakten yderligere 5 år.

Ved forpagtning gælder følgende for slæt i rotation (Areal B):

 • Arealet med slæt i rotation omfatter ca. 9,7 ha. Se bilag 1b.
 • Der skal tages ét slæt på ca. 3-4 ha pr. år (svarende til ca. 1/3 af arealet), efter d. 20. juni.
 • Der kan søges Grundbetaling på 3-4 ha.
 • Arealer er omfattet af fredningen ”Gilbjerghoved" (reg.nr. 01128.00 OFN-kendelse af 13/5 1950).
 • Arealet er Natura 2000 og registreret som beskyttet natur (NBL §3 overdrev, mose og sø) (se bilag 1c).
 • Arealet har en High Nature Value (HNV-værdi) mellem 7-10 (Se bilag 1d).
 • Der er publikumsfærdsel i området med fritløbende hunde.
 • Opmærksomheden henledes på, at Naturstyrelsens arealforvaltning tager udgangspunkt i at arealerne plejes med stor hensyntagen til de landskabelige, natur- og miljømæssige forhold.

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2 samt ”Naturmålsplanen” bilag 3. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 4.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK og den samlede årlige pris for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til

Naturstyrelsen Nordsjælland
Gillelejevej 2B
3230 Græsted
Eller via e-mail til mibor@nst.dk 

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af Gilbjerg Hoved – Græsningsareal og slæt” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, senest Fredag den. 1. december 2023, klokken 12.00. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 5 og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8. Tidsplan

Medio november

Offentliggørelse af udbudsmateriale

1. december kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud

Uge 50

Forventet ordretildeling.

Uge 50

Forventet kontraktindgåelse.

1. januar 2024

Kontrakten træder i kraft

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

10. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale

-          Bilag 1a – Oversigtskort

-          Bilag 1b – Detailkort – Areal A og B

-          Bilag 1c – NBL § 3-beskyttet natur

-          Bilag 1d – HNV-kort

Bilag 2: Kontraktudkast

Bilag 3: Naturmål

Bilag 4: Tilbudsblanket

Bilag 5: Tro – og love erklæring

Bilag 6: Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger