Forpagtning af Skovridersletten ved Gurre

Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder forpagtning af græsnings- og slætarealer på "Skovridersletten ved Gurre”. Udbud af areal ”Skovridersletten ved Gurre” med tilbudsfrist; Fredag den 1. december 2023, kl. 12.00

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Nordsjælland,
Gillelejevej 2B
3230 Græsted

Kontaktperson Mikkel Bornø Clausen
Tlf. 2321 5338 / 7254 3183
E-mail: mibor@nst.dk

1. Beskrivelse af forpagtningen

Arealerne består af lysåbne græsland, på i alt ca. 18,1 ha. Arealerne indeholder primært kulturgræsser.

Forpagtningen udgøres af to delarealer fordelt på henholdsvis:
Areal 1: Markbloknummer: 717214-51 og 717214-60 (16,35 ha)
Areal 2: Markbloknummer: 717213-88 (1,75 ha)

Se kort (bilag 1) samt ”Naturmålsplanen” (bilag 3).

 Navn på areal Markbloknr. (matrikelnr.) Ha Tidsperiode
 Skovridersletten ved Gurre 717214-51
 717214-60
 717213-88
 18,1 1/1 2024 – 31/12 2028

Ved forpagtning gælder følgende:
• Driftsformen skal være afgræsning med kvæg og/eller heste. Der er planlagt etablering af 3-trådet kreaturhegn. Hegnet etableres senest 1. juni 2024.
• Dyrene kan gå på arealet så længe det er muligt, inden for lovens rammer, men som sommergræsning.
• Der kan tages ét slæt årligt.
• Arealet har en High Nature Value (HNV-værdi) mellem 1-3.
• Der kan søges grundbetaling på ca. 18,1. ha.
• Der kan søges 1-årige bio-ordninger; ”Økologisk arealstøtte” og ”Miljø- og klimavenlig græs”.
• Opmærksomheden henledes på, at Naturstyrelsens arealforvaltning tager udgangspunkt i at arealerne plejes med stor hensyntagen til de landskabelige, natur- og miljømæssige forhold, se ”Naturmålsplanen”, bilag 3.
• Der må ikke udbringes gødning på arealet, ligesom kemiske bekæmpelsesmidler ikke må anvendes på arealerne.
• Kontrakten løber i 5 år, fra. 1. januar 2024 til og med d. 31. december 2028, med mulighed for 5 års forlængelse.

2. Afgivelse af tilbud

Naturstyrelsen ønsker tilbud på forpagtning for ovenstående arealer på de vilkår, der er beskrevet i kontraktudkastet, jf. bilag 2. Hvis du ønsker at afgive et tilbud, skal det ske via tilbudsblanketten, jf. bilag 4.

Den pris, du angiver på tilbudsblanketten, skal både være prisen årligt pr. ha i DKK ekskl. moms og den samlede årlige pris ekskl. moms for det udbudte areal.

Du skal være opmærksom på, at prisen reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret.

På tilbudsblanketten skal du klart og entydigt angive, hvilken fysisk eller juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver.

Tilbudsblanketten med tilhørende bilag skal være skrevet på dansk.

Tilbudsblanketten skal sendes til
Naturstyrelsen Nordsjælland
Gillelejevej 2B
3230 Græsted

Eller via e-mail til mibor@nst.dk

Når du sender dit tilbud, skal du tydeligt markere det med ”Tilbud på forpagtning af ”Skovridersletten ved Gurre” og med ”Må ikke åbnes i postmodtagelsen”.

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at dyrkningsbegrænsninger og andre særlige forhold i forpagtningskontrakten kan have betydning for dine muligheder for at opnå tilskud til arealerne. Såfremt du planlægger at søge tilskud, herunder grundbetaling, bærer du alene ansvaret for, at støttebetingelserne kan opfyldes. Du opfordres til at undersøge betingelserne for de relevante støtteordninger, og hvorvidt disse kan opfyldes på de forpagtede arealer med de anførte dyrkningsbegrænsninger, evt. med bistand fra din egen rådgiver.

3. Frist for afgivelse af tilbud

Du skal sende tilbudsblanketten, så den er modtaget i Naturstyrelsen på mailadresse: Obfuscated Email eller pr. post på Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted senest fredag d. 1. december 2023 kl. 12. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Når du har afgivet dit tilbud, er du forpligtet til at vedstå det i 30 kalenderdage fra tilbudsfristens udløb, dog kun indtil der er indgået kontrakt. Hvis Naturstyrelsen accepterer dit tilbud i vedståelsesperioden, er du derfor forpligtet til at skrive under på kontrakten. Efter du har underskrevet kontrakten, kan du kun træde ud af den i forhold til kontraktens bestemmelser om opsigelse.

De tilbud, der modtages rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb. Du har som tilbudsgiver ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

4. Forbehold

Hvis du i dit tilbud har taget væsentlige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, kan det medføre, at Naturstyrelsen ikke tager dit tilbud i betragtning. Grundlæggende elementer kan eksempelvis være forbehold vedr. pris, tidsfrister mm. Naturstyrelsen er dog berettiget til at afvise ethvert tilbud med forbehold uanset forbeholdets karakter.

Du skal underskrive tro- og loveerklæringen jf. bilag 5, og indsende den sammen med din tilbudsblanket.

Hvis du ikke skriver under på erklæringen, eller du er dømt for grovere overtrædelser af dyreværnsloven, og overtrædelsen efter et konkret skøn kan vurderes at have relevans for din varetagelse af den udbudte kontrakt, så kan Naturstyrelsen afvise dit tilbud. Det samme gælder, hvis Naturstyrelsen er vidende om, at du tidligere har misligholdt en forpagtnings- eller græsningskontrakt med Naturstyrelsen.

5. Vurdering af tilbud

Naturstyrelsen vælger at indgå en aftale med den, der giver det højeste tilbud.

6. Kontraktgrundlag

Der indgås aftale om forpagtningen/græsningen på baggrund af kontraktudkastet, jf. bilag 2.

7. Annullation

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere det samlede udbud, eller udbuddet for de enkelte delarealer indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, såfremt der foreligger en ikke-usaglig begrundelse herfor.

8. Tidsplan

 Medio november Offentliggørelse af udbudsmateriale
 1. december kl 12.00 Frist for modtagelse af tilbud
 Uge 50 Forventet ordretildeling.
 Uge 50 Forventet kontraktindgåelse.
 1. januar 2024 Kontrakten træder i kraft

9. Spørgsmål og rettelser

Hvis du har spørgsmål eller forslag til rettelser til udbudsmaterialet, kan du kontakte ordregiver som anført øverst i annoncen.

10. Bilagsliste

Bilag 1: Kortmateriale
Bilag 2: Kontraktudkast
Bilag 3: Naturmål
Bilag 4: Tilbudsblanket
Bilag 5: Tro – og love erklæring
Bilag 6: Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger