Klaptilladelse for Nørre Uttrup Lystbådehavn

03-02-2010

Miljøcenter Århus har meddelt Nørre Uttrup Lystbådehavn en fem-årig tilladelse til årlig klapning (dumpning) af 2500 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra indsejlingen til Nørre Uttrup Lystbådehavn. Klagefristen løber til den 3. marts 2010.

Miljøcenter Århus har meddelt Nørre Uttrup Lystbådehavn en fem-årig tilladelse til årlig klapning (dumpning) af 2500 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra indsejlingen til Nørre Uttrup Lystbådehavn.

Tillladelse

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 3. marts 2010, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (j.nr. AAR-421-00072). Yderligere oplysninger fås hos Kontoret for Overfladevand, tlf. 7254 8245.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar