Klaptilladelse for Rosenvold Havn

03-02-2010

Miljøcenter Århus har meddelt Rosenvold Havn en fem-årig tilladelse til klapning (dumpning) af 1800 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra indsejling ved Rosenvold Havn. Klagefristen udløber den 3. marts 2001.

Miljøcenter Århus har meddelt Rosenvold Havn en fem-årig tilladelse til klapning (dumpning) af 1800 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra indsejling ved Rosenvold Havn.

Tilladelse

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 3.marts 2010, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (j.nr. AAR-421-00002). Yderligere oplysninger fås hos Kontoret for Overfladevand, tlf. 7254 8245