Klaptilladelse for Frederikshavn Havn

23-03-2010

Miljøcenter Århus har meddelt Frederikshavn Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 70.000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra Forhavnen til Frederikshavn Havn. Klagefristen udløber 23. april 2010.

Miljøcenter Århus har meddelt Frederikshavn Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 70.000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra Forhavnen til Frederikshavn Havn.

Tilladelse

Klapningen skal ske på klappladsen beliggende ca. 6 sømil øst for Frederikshavn Havn.

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 23. april 2010, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (j. nr. AAR-421-00152).

Yderligere oplysninger fås hos Kontoret for Overfladevand, tlf. 72548211.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar