Tilladelse til at klappe materiale fra Århus Lystbådehavn

13-10-2010

Naturstyrelsen – Aarhus har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Århus Lystbådehavn tilladelse til klapning af 6.000 m3 oprensningsmateriale fra havnebassinet. Tilladelsen udløber 31. maj 2011.


Naturstyrelsen – Aarhus har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Århus Lystbådehavn tilladelse til klapning (dumpning) af 6.000 m 3 oprensningsmateriale fra havnebassinet. Tilladelsen udløber 31. maj 2011.

Århus Lystbådehavn

Læs hele klaptilladelsen

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende i Århus Havns Miljøbassin.

Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal indsendes til:
Naturstyrelsen – Aarhus

Klagen skal være modtaget i miljøcenteret senest ved klagefristens udløb: 10. november kl. 16.00.

Tilladelsen, der indeholder klagevejledning, kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside:
www.blst.dk under ”Vandet, klaptilladelser”.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos:
Christian A. Jensen
Overfladevandkontoret
Naturstyrelsen – Aarhus
Tlf. 7254 8211