Etablering af cykelsti langs Ringkøbingvej ved Mejls er ikke VVM-pligtig

06-12-2011

Naturstyrelsen har afgjort, at anmeldelse fra Vejdirektoratet om etablering af en cirka 400 meter lang dobbeltrettet cykelsti langs Ringkøbingvej ved Mejls ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Klagefrist: 3. januar 2012.

Naturstyrelsen har afgjort, at anmeldelse fra Vejdirektoratet om etablering af en cirka 400 meter lang dobbeltrettet cykelsti langs Ringkøbingvej ved Mejls ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010, § 3, stk. 2.
Naturstyrelsens afgørelse og anmeldelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Naturstyrelsen Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Inden fire uger fra i dag kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Obfuscated Email .

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden seks måneder.

Afgørelse
Anmeldelse
Oversigstskort
Projektskitse
VVM screeningsskema