Oprensning af sejlrende, Vindeby, Tåsinge: Klaptilladelse

20-07-2011

Naturstyrelsen Odense har meddelt tilladelse til dumpning af havbundsmateriale i alt 50 m³ oprensningsmateriale fra sejlrende til bro beliggende ud for matr. nr. 17 d, Vindeby, Bregninge, Svendborg Kommune. Klagefrist: 17. juli 2011.

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af i alt 50 m³ oprensningsmateriale fra sejlrende til bro beliggende ud for matr. nr. 17 d, Vindeby, Bregninge, Svendborg Kommune.

Klapningen af materialet skal foregå på klappladsen beliggende ved gammelt sandsugehul ved Thurø Rev.

Afgørelsen kan af enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indtil den 17. august 2011. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . Klager skal i givet fald indsendes gennem Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.

Yderligere information fås ved henvendelse på tlf. 7254 3000.

Tilladelse