Københavns Nordhavn. Klaptilladelse

08-07-2011

Naturstyrelsen Roskilde har ændret et vilkår om placering af klapplads i Københavns Nordhavn tilladelse af den 3. maj 2011 til at klappe 230.000 m3 oprensningsmateriale i Køge Bugt. Tilladelsen udløber den 31. december 2013.

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) ændret et vilkår om placering af klapplads i Københavns Nordhavn tilladelse af den 3. maj 2011 til at klappe 230.000 m3 oprensningsmateriale i Køge Bugt. Tilladelsen udløber den 31. december 2013.

Tilladelsen , incl.klagevejledning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Pr. 1. januar 2011 er der indført gebyr på klager, nærmere information herfor kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, på mailadressen: . Klagen skal være modtaget i Na-turstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 3. august 2011 kl. 16.00.

Yderligere informationer fås alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.