Nyord Havn. Klaptilladelse frem til 1.6.2017

24-04-2012

Naturstyrelsen har meddelt Nyord Havn en 5-årig tilladelse til klapning. Klagefristen udløber 20. april 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Nyord Havn en 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 1.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden ind til havnen. Tilladelsen udløber den 1.juni 2017.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på en godkendt klapplads i Fakse Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 20. april 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.