Esbjerg Havns bassiner og indsejlinger: Tilladelse til at klappe materiale

20-12-2012

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Kystdirektoratet fornyelse af 5-årig tilladelse til klapning af gennemsnitlig 700.000 m3 oprensningsmaterialer per år fra de løbende oprensninger i Esbjerg Havns bassiner og inderste dele af indsejlingerne. Klagefristen udløber d. 17. januar 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kystdirektoratet fornyelse af 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af gennemsnitlig 700.000 m3 oprensningsmaterialer per år fra de løbende oprensninger i Esbjerg Havns bassiner og inderste dele af indsejlingerne. Tilladelsen udløber 31. januar 2018.

Klapning af materialet skal ske på de godkendte klappladser E, F, Ø og N i Vadehavet.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ - så vidt muligt elektronisk på . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 17. januar 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 3503.
Klaptilladelse for Esbjerg Havns bassiner og indsejlinger