Esbjerg Havns bassiner og indsejlinger: Tilladelse til at klappe materiale

20-12-2012

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Kystdirektoratet fornyelse af 5-årig tilladelse til klapning af gennemsnitlig 700.000 m3 oprensningsmaterialer per år fra de løbende oprensninger i Esbjerg Havns bassiner og inderste dele af indsejlingerne. Klagefristen udløber d. 17. januar 2013 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kystdirektoratet fornyelse af 5-årig tilladelse til klapning (dumpning) af gennemsnitlig 700.000 m3 oprensningsmaterialer per år fra de løbende oprensninger i Esbjerg Havns bassiner og inderste dele af indsejlingerne. Tilladelsen udløber 31. januar 2018.

Klapning af materialet skal ske på de godkendte klappladser E, F, Ø og N i Vadehavet.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ - så vidt muligt elektronisk på Obfuscated Email . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 17. januar 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 3503.
Klaptilladelse for Esbjerg Havns bassiner og indsejlinger

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar