Klaptilladelse: Materiale fra sejlrenden til Nivå Havn

21-12-2012

Naturstyrelsen har meddelt Nivå Havn tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 15.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Havnen i løbet af de næste fem år. Klagefristen udløber den 18. Januar kl. 16.00

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Nivå Havn tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 15.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Havnen i løbet af de næste fem år. Tilladelsen er gældende til og med den 31. december 2017. Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads K _11_001 i Nivå Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 18. Januar kl. 16.00.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.


Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen tlf. 7254 4901.