Rørvig Havn. Klaptilladelse frem til 1.3.2013

16-02-2012

Naturstyrelsen Roskilde har meddelt Rørvig Havn tilladelse til klapning af 6.000 m3 oprensnings/uddybningsmateriale fra havnens færgeleje. Tilladelsen udløber den 1. marts 2013.
Klagefrist: 15. marts 2012, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Rørvig Havn tilladelse til klapning (dumpning) af 6.000 m 3 oprensnings/uddybningsmateriale fra havnens færgeleje. Tilladelsen udløber den 1. marts 2013.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på en godkendt klapplads i Kattegat, nord for Hundested.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 15. marts kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.