Avernakø Færgehavn: Klaptilladelse

12-01-2012

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Havnecon Consulting Aps tilladelse til klapning af i alt 13.000 m3 uddybningsmateriale fra Avernakø Færgehavn. Klagefristen udløber d. 9. februar 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009), på vegne af Faaborg-Midtfyn Kommune, meddelt Havnecon Consulting Aps tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 13.000 m 3 uddybningsmateriale fra Avernakø Færgehavn. Tilladelsen udløber 29. februar 2012.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende ved Mads Jensens Grund i Det Sydfynske Øhav.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, så vidt muligt elektronisk på . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: d. 9. februar 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning kan ses herunder.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Odense, tlf. 7254 3499.

Klaptilladelse