Klaptilladelse: Bagenkop Havn

31-01-2012

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven, på vegne af Langeland kommune, meddelt COWI A/S tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 3.100 m3 oprensningsmateriale fra Bagenkop Havn. Klagefristen udløber d. 28. februar 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009), på vegne af Langeland kommune, meddelt COWI A/S tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 3.100 m 3 oprensningsmateriale fra Bagenkop Havn. Tilladelsen udløber 28. februar 2013.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads beliggende i Marstal Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, så vidt muligt elektronisk på . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 28. februar 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Odense, tlf. 7254 3499.

Tilladelse