Etablering af risteparron og forlængelse af spor 0 på Lindholm Station, Aalborg Kommune

25-01-2012

Forlængelse af spor 0 og flytning af anlægget til en ny placering ca. 350 m længere mod nord

Banedanmark har et vendespor (spor 0) nord for Lindholm Station. IC3-tog, der har endestation ved Lindholm Station, vender ved spor 0 ca. 400 m nord for stationen. Et IC3-tog venter typisk i 30 – 50 minutter i spor 0 og starter togets dieselmotorer op til 10 minutter før afgang for at opbygge tryk på bremsesystemet.

Ved vendesporet er der etableret en 180 lang risteperron forsynet med standere til strøm og vandpåfyldning. Den anvendes af DSB til lettere rengøring af IC3-tog.

Aalborg kommune har gennem længere tid modtaget klager fra naboer i området på grund af støjgener fra aktiviteterne ved spor 0.

Banedanmark har fået en økonomisk ramme til at udbedre miljøpåvirkningerne herunder støjgener. Banedanmark har i samarbejde med DSB på den baggrund fået udarbejdet et programoplæg, som anviser mulige løsninger for nedbringelse af miljøpåvirkningerne.

Banedanmark har foreslået følgende placering af anlægget:

• Forlængelse af spor 0 og flytning af anlægget til en ny placering ca. 350 m længere mod nord (hovedforslag)

Der er i anmeldelsen ligeledes lavet støjberegninger af følgende alternativer:

• Alternativ placering, hvor spor 0 kun forlænges ca. 260 m
• Eksisterende placering af anlægget (0-alternativ)

VVM_5_offentliggoerelse

Sagens dokumenter

Screening

Afgørelse om VVM-pligt

Bilag A - Screeningsskema

Idéfase

Indkaldalese af ideer og forslag

VVM i høring

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse

VVM offentliggøres

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

VVM-tilladelse