Avedøre Havn. Klaptilladelse frem til 1.marts 2013

23-01-2012

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven meddelt Dong Energy A/S tilladelse til klapning (dumpning) af 4.000 m3 oprensningsmateriale fra havnebassin og sejlrende til Avedøre Havn.
Klagefrist 20. februar 2012, kl. 16.00

Naturstyrelsen Roskilde har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Dong Energy A/S tilladelse til klapning (dumpning) af  4.000 m3 oprensningsmateriale fra havnebassin og sejlrende til Avedøre Havn samt mindre mængder materiale ud for de to udløb fra Kraftværket. Tilladelsen udløber den 1. marts 2013.

Klapning af materialet skal ske på en godkendt klapplads i Køge Bugt, ud for Mosede.

Tilladelsen incl klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen Roskilde, . Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb: 20. februar 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen Roskilde, tlf. 7254 3041.

Bliv klogere på klapning

Vi har samlet al information og lovstof på området

Om klapninger på havet

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar